Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 4375Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning Laag Nieuwkoop 30 in Kockengen en Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 27 januari tot en met donderdag 9 maart 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning Laag Nieuwkoop 30 te Kockengen ter inzage ligt.

Inhoud

Op de locatie Laag Nieuwkoop 30 te Kockengen, ook bekend als ‘Baron van Nagel Hoeve’, wordt een biologische melkveehouderij geëxploiteerd. Met deze omgevingsvergunning worden in de bestaande stal grenzend aan de bedrijfswoning vier woningen ten behoeve van eenzame ouderen gerealiseerd. Omdat het geluidsniveau op de gevels van de vier woningen, vanwege het spoorwegverkeer op het traject Woerden-Breukelen, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh maakt het college gebruik van de in de Wgh genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Daartoe is het Ontwerpbesluit hogere waarden Wgh opgesteld.

Inzien

Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1904.OVLgNieuwkoop30KKG-OW01) is vanaf vrijdag 27 januari 2017 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (14 0346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf vrijdag 27 januari 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning als Ontwerpbesluit hogere waarden Wgh. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).

.