Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2017, 43253Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 29 juni 2017 het bestemmingsplan “Veegplan IV, gemeente Someren 2016” gewijzigd heeft vastgesteld (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02016022-VS01).

Inhoud bestemmingsplan

In het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Veegplan IV” is voor een zestal locaties in de gemeente het bestemmingsplan aangepast. Het gaat daarbij om de volgende percelen:

 • -

  Vaarsehoef 3-5 Lierop, uitbreiding van de bestemming ‘Maatschappelijk’ en creëren van extra bouwmogelijkheden;

 • -

  Boerenkamplaan 46-48 Someren, opnemen aanduiding ‘plattelandswoning’;

 • -

  Kanaaldijk-zuid (ong)(nabij nr. 25) Someren, de bestemming ‘Bos’ is omgezet in de bestemming ‘Agrarisch’. In de regels is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om in de toekomst de realisatie van een ruimte-voor-ruimte-woning mogelijk te maken.

 • -

  Heuvel 15 en 17 Someren, aanpassing van de bestemmingen Bedrijf en Wonen in verband met eerder verleende omgevingsvergunning en een grondtransactie die heeft plaatsgevonden.

 • -

  Boerenkamplaan 38 in Someren, herstel van onjuist toegekend bestemming. De bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’ zijn omgezet naar ‘Bedrijf’ en ‘Tuin’.

Wijzigingen bij vaststelling

Bij de vaststelling zijn enkele ondergeschikte aanpassingen aangebracht in het bestemmingsplan. Deze aanpassingen zijn opgenomen in het bij het vaststellingsbesluit behorende zienswijzenverslag en nota ambtshalve aanpassingen. Belangrijkste aanpassingen zijn; het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid binnen de bestemming “Maatschappelijk” waarmee deze bestemming in de toekomst omgezet kan worden naar de bestemming “Wonen” en het toevoegen van de dubbelbestemming “Waterstaat-Waterkering” aan een gedeelte van het perceel aan de Kanaaldijk-zuid (ong). De overige aanpassingen zijn meer tekstueel van aard.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 28 juli 2017 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 29 juli 2017 tot en met 8 september 2017.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888). Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02016022-VS01.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.