Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2017, 4276VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Zaltbommel

wijziging van de bebouwde komgrens Steenweg Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

 • -

  gelet op het raadsbesluit d.d. 7 oktober 2010, waarbij aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten tot het vaststellen van de bebouwde komgrenzen als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet.

 • -

  gelet op het collegebesluit d.d. 5 februari 2008, waarbij aan het afdelingshoofd van de afdeling Realisatie en Beheer de bevoegdheid is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de wegenverkeerswet 1994.

Overwegende dat:

 • -

  de Steenweg te Zaltbommel gelegen is;

 • -

  het betreffende gebied in beheer is bij de gemeente en dat de gemeente derhalve bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

 • -

  in de 2e helft van 2016 het doodlopende gedeelte van de Van Heemstraweg-west, ingang nieuwe sportvelden, in eigendom wordt overgenomen door de gemeente Zaltbommel;

 • -

  het wenselijk is gezien het gebruik van deze weg, het gedeelte van de Van Heemstraweg-west ingang sportvelden, in te richten als 30 km zone

 • -

  het hierdoor verkeerstechnisch gezien wenselijk is de bebouwde komgrens van Zaltbommel te verplaatsen naar de zuidzijde van de rotonde ter hoogte van de watertoren zodat het genoemde weggedeelte binnen de bebouwde kom valt;

 • -

  de plannen rondom de bebouwing op de watertorenlocatie het in de toekomst wenselijk achten de bebouwde komgrens verder naar voren te plaatsen ter hoogte van de verkeerslichten op het kruispunt met de N322.

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid.  

gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • -

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • -

  de uitvoeringsvoorschriften behorende bij het BABW;

besluiten :

 • -

  de bebouwde komgrens van Zaltbommel na overname van de weg van de Provincie Gelderland, te verplaatsen ten zuiden van de rotonde watertoren. De bebouwde komgrens zal worden weergegeven met de hiervoor gebruikelijke bebording H01 en H02 in komportalen.

 • -

  de bebouwde komgrens van Zaltbommel na gereedkomen van de bouwplannen op de watertorenlocatie verder te verplaatsen in zuidelijke richting ter hoogte van de verkeerslichten op het kruispunt met de N322.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel

op 18 januari 2017

Dit besluit wordt officieel gepubliceerd in de Staatscourant op 25 januari 2017.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na openbare kennisgeving ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende deze termijn ligt het besluit tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentekantoor.

In uw bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u vindt dat het besluit niet in werking

moet treden, dan kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U

kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een bezwaarschrift ingediend hebt en er

sprake is van een spoedeisend belang. Voor de behandeling van een verzoekschrift betaalt u griffierecht. Een verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen. Een elektronische handtekening (DigiD) is dan vereist. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de precieze voorwaarden.