Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2017, 42543Interne regelingen

Wijziging Regeling vergoedingen militairen DSI

13 juli 2017

Nr. BS/2017021619

De Minister van Defensie

Gelet op de artikelen 60a, 60c en 117 van het Algemeen militair ambtenarenreglement, artikel 12 van het Besluit dienstreizen defensie en artikel 12 van het Inkomstenbesluit militairen;

Besluit:

ARTIKEL I

1. In artikel 2, derde lid, wordt ‘€ 982,95’ vervangen door: € 998,68.

2. In artikel 3, eerste lid wordt ‘€ 1.326,79’ vervangen door: € 1.348,02.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2017.

De Minister van Defensie, voor deze, De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Deze prijsbijstelling voor de afkoop van consignatie en onkosten en de kledingonkostenvergoeding van de Dienst Speciale Interventies (DSI) en de Aanhoudings- en Ondersteunende Eenheden (AOE) is het gevolg van de wijziging van de consumentenprijsindex van het Central Planbureau.

De Minister van Defensie, voor deze, De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht