Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2017, 42514Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Zandberg, Baronielaan 14, 22-24 (Heilig Hartkerk) en verleende vergunningen

Logo Breda

 

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat met inachtneming van het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 29 september 2016 op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening, ter inzage worden gelegd:

 

Het op 15 juni 2017 door de raad (gewijzigde) vastgestelde bestemmingsplan Zandberg, Baronielaan 14, 22-24 (Heilig Hartkerk) (NL.IMRO.0758.BP2016204002-0401). Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van 39 appartementen op de locatie van de voormalige praktijkschool, de realisatie van verschillende functies in de kerk en het (gedeeltelijk) veranderen van de pastorie tot een kinderdagverblijf.

De wijzigingen betreffen voornamelijk het toevoegen van de bijlage 10 (bezonningsstudie) en 11 (parkeerbalans) en zijn verwoord in het raadsvoorstel- en besluit met nummer BBV-2017-719.

 

Het op 26 juli 2017 verleende besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanpassen en herbestemmen van de kerk op de locatie Baronielaan 22 K Breda, kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D – nummer 8705.

Het op 26 juli 2017 verleende besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het (gedeeltelijk) veranderen van de pastorie tot kinderdagverblijf op de locatie Baronielaan 24, Breda, kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D - nummer 8705;

Het op 26 juli 2017 verleende besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 39 appartementen en een parkeerkelder op de locatie Baronielaan 14, Breda, kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie G – nummer (s) 9151, 9272.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de drie omgevingsvergunningen, alsmede de onderliggende onderzoeksrapporten, kunt u vanaf donderdag 27 juli tot en met woensdag 6 september 2017

digitaal raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tot en met 6 september 2017 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van hetbestemmingsplanen tegen de verlening van de omgevingsvergunningen schriftelijk beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Deze mogelijkheid bestaat voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de Raad en/of het College hebben ingebracht en voor iedereen die tegen de aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan is.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de bestreden besluiten niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076