Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 42300VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot plaatsing bord D2 aan de Driebondsweg

Logo Groningen

Bezoekadres

Gedempte Zuiderdiep 98

Postadres

Postbus 7081

9701 JB Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. De maatregel is conform het advies van de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Op de openbare weg de Driebondsweg wordt een bord D2 uit Bijlage 1, RVV 1990 aangebracht tot gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

Overwegende dat in verband met de veiligheid- en een vlotte doorstroming van het verkeer en de genomen infrastructurele maatregelen op de Driebondsweg het noodzakelijk is te bepalen dat door alle bestuurders moet worden ingereden of ingegaan aan die zijde van het bord die de pijl aangeeft. Driebondsweg onmiddellijke ten noordoosten van de rotonde in de Sint Petersburgweg in noordoostelijke richting en ongeveer 25.00 meter ten noordoosten van de rotonde Sint Petersburgweg in zuidwestelijke richting.

Besluit