Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2017, 4213VergunningenBekendmaking besluit Mer-beoordeling, Oisterwijksebaan 6 in Heukelom, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die gericht is op het veranderen en uitbreiden van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 in Heukelom, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld (overeenkomstig hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer).

Mer beoordelingsnotitie 

Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage is de voorgenomen activiteit mer-beoordelingsplichtig. Uit de beoordeling van de ingediende aanmeldingsnotitie ( dossiernummer 2016-0239), volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft daarom op 20 december 2016 besloten dat er daarom geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Inzien 

Vanaf 27 januari 2017 ligt het besluit en de aanmeldingsnotitie gedurende zes weken ter inzage in het gemeentekantoor aan De Lind 44 te Oisterwijk. De stukken kunt u inzien bij de afdeling Publiekszaken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via (013) 529 13 11.

Reageren 

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit (artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht) en u kunt op dit moment geen bezwaar of beroep indienen. Bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit kunt u te zijner tijd in de procedure, waarbij op de aanvraag om omgevingsvergunning wordt beslist, kenbaar maken.