Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2017, 41931OverigCoördinatiebesluit herontwikkeling Wilhelminastraat 96 te Sint Jansteen

Logo Hulst

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de gemeenteraad op 13 juli 2017 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing te verklaren. Het coördinatiebesluit is van toepassing op de voorbereiding en bekendmaking van de bestemmingsplanherziening en de overige benodigde besluiten ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Wilhelminastraat 96 te Sint Jansteen. Op de locatie is de bouw van een extra woning voorzien, op voorwaarde dat de agrarische bestemming komt te vervallen en de bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten met toepassing van de coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Door het toepassen van de coördinatieregeling worden de aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat er één gecombineerde procedure kan worden doorlopen in plaats van verschillende procedures.

 

Tegen dit coördinatiebesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dit is bepaald in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage. De mogelijkheid om beroep in te stellen is wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt, zoals bepaald in artikel 8.3, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen en Werken, tel.: 14 0114.

 

Hulst, 19 juli 2017

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hulst

De burgemeester, J.F. Mulder

De secretaris, S. ter Wal