Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DiemenStaatscourant 2017, 41776OverigKennisgeving ontwerp verklaring van geen bedenkingen woongebouw Arent Krijtsstraat 1 te Diemen

Logo Diemen

De gemeenteraad van Diemen is voornemens met toepassing van artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 Bor een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met de regels van het bestemmingsplan “Centrum” voor het realiseren van een woongebouw met een parkeervoorziening aan de Arent Krijtsstraat 1 te Diemen. In de aanvraag is het realiseren van een woongebouw met 66 woningen en een inpandige parkeergarage aangevraagd. Op basis van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, in combinatie met het ontwerpbesluit hogere waarden, zoals gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt, is er bereidheid tot afgifte van de verklaring van geen bedenkingen.

 

Met betrekking tot het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden kon tot en met 29 juni 2017 een zienswijze worden ingediend. Deze termijn is nu gesloten.

De ingediende zienswijzen worden met een nota van beantwoording ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad bij het verzoek voor afgifte van een verklaring van geen bedenkingen.

 

Het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen ligt van 21 juli tot en met 31 augustus 2017 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

 

Een ieder kan gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling, een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Diemen, Postbus 191, 1110 AD te Diemen.

 

Voor het mondeling naar voren brengen van de zienswijze kunt u uiterlijk een week voor het aflopen van de ter inzage termijn een afspraak maken met de heer K. Troost van het team Ruimtelijk Beleid, bereikbaar via telefoonnummer 020-3144888.