Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2017, 41594VergunningenBEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

Logo Eindhoven

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 10 december 2010, kenmerk BSV 2010029829, met toepassing van artikel 4.23, tweede lid, en artikel 4.16 van het Besluit geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Avondroodstraat, Broekakkerseweg, Condensatorstraat, Generaal Bothastraat, Hattingastraat, Hefveld, Hofstraat, Hondiusstraat, Jacob van Deventerstraat, Kaartmakersring, Kaeriuslaan, Kalverstraat, Mercatorstraat, Merckthoef, Moggendries, Monarchstraat, Pijlstaartpad, Radiostraat, Schans, 't Hofke, Telefoonstraat, Tongelresestraat, Verheesstraat, Wapendragerstraat en Warande" te Eindhoven, gemeente Eindhoven, vanwege de spoorwegen " Traject 790 (Eindhoven - Venlo) en Traject 800 (Eindhoven - Weert)" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de spoorwegen "Traject 790 (Eindhoven - Venlo) en Traject 800 (Eindhoven - Weert)", op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de spoorwegen "Traject 790 (Eindhoven - Venlo) en Traject 800 (Eindhoven - Weert)", binnen de betrokken woningen.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 20 juli 2017 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 - 487 450). Alle stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar als bijlage bij de digitale Staatscourant van de gemeente Eindhoven. Hiervoor gaat u naar www.officielebekendmakingen.nl en zoekt u binnen de Staatscourant met de gemeente Eindhoven als publicerende organisatie.

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB te Woerden. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Eindhoven 19 juli 2017