Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Ten Boer

Logo Ten Boer

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2017 het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het plangebied omvat het hele grondgebied van de gemeente behalve dat van de dorpskern Ten Boer en de acht andere dorpen. Doel van het plan is het oude bestemmingsplan voor het buitengebied te vervangen door een nieuw plan dat de actuele situatie vastlegt inclusief de inmiddels vergunde bouwprojecten. De bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven zijn verruimd, waarbij duidelijke agrarische bouwvlakken zijn getekend. Ook zijn er regels opgenomen voor de bescherming van archeologische en landschappelijke waarden alsook van beeldbepalende gebouwen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 27 oktober tot en met 7 december 2016 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn te vinden in het raadsvoorstel en de Staat van wijzigingen, die beide ter inzage liggen bij het vastgestelde bestemmingsplan.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 julitot en met 30 augustus 2017 ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer. Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

 

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op https://www.tenboer.nl/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen. Van daaruit kunt u doorklikken naar de digitale bestemmingsplankaart. Het plan is tevens te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP025Buitengebied-vg01.

 

Van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

- die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

- die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Ten Boer, 19 juli 2017

Naar boven