Vastgesteld bestemmingsplan "Hoek Bredaseweg – Het Laar te Zundert"

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 juli 2017 het bestemmingsplan "Hoek Bredaseweg – Het Laar te Zundert" gewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld. Ingevolge artikel 3:18 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat er negen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren zijn gebracht naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Korte inhoud

De bestaande opstallen op de gronden aan Bredaseweg 12 te Zundert worden gesloopt. De vrijkomende gronden worden verkaveld tot maximaal vijf vrije bouwkavels waarop grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden.

Het bestemmingsplan "Woongebieden Zundert" staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) doorlopen en is het onderhavige ontwerpbestemmingsplan vastgesteld.

Wijzigingen

In de nota van zienswijzen behorende bij het bestemmingsplan "Hoek Bredaseweg – Het Laar te Zundert” wordt ingegaan op de zienswijzen en diens beantwoording en ambtshalve wijzigingen. Daaruit volgt dat er enkele wijzigingen in het bestemmingsplan zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt met ingang van 20 juli tot en met 30 augustus 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan. Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via de gemeentelijke website.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 30 augustus 2017, kan beroep worden ingesteld door diegene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, belanghebbenden die worden getroffen door de wijziging in het bestemmingsplan, evenals een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven