Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2017, 41367Interne regelingen

Aanwijzingsbesluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken van 17 juli 2017, nr. 3950026, houdende vervanging van de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken tot en met 11 augustus 2017

De secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken;

In overeenstemming met de Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Besluit:

Artikel 1

Het mandaat van de secretaris-generaal wordt bij dienst afwezigheid of verhindering uitgeoefend door:

  • a. De heer S.A.E. Schrover, directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst voor de periode tot en met 11 augustus 2017 (hierna te noemen eerste vervanger);

  • b. De heer H.D.N. Quarles van Ufford, plaatsvervangend directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst als tweede vervanger voor de periode tot en met 11 augustus 2017 (hierna te noemen tweede vervanger).

Artikel 2

De eerste vervanger oefent bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal diens mandaat uit.

Artikel 3

De tweede vervanger oefent bij gelijktijdige afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal en de eerste vervanger het mandaat van de secretaris-generaal uit.

Artikel 4

De bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 worden uitgeoefend uitsluitend voor zover het aangelegenheden betreffen die behoren tot het werkterrein van de functionaris met inachtneming van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Algemene Zaken, departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen van de secretaris-generaal.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt van rechtswege op 12 augustus 2017.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit vervanging SG AZ tot en met 11 augustus 2017’.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, namens deze, De secretaris-generaal van het Ministerie van Algemene Zaken, P.H.A.M. Huijts