Aanpassingsplan “Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Zundert”

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 11 juli 2017 het aanpassingsplan Reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Zundert (NL.IMRO.0879.APRPBPBuitengebied-VS01) heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

Dit aanpassingsplan betreft de verwerking van de uitspraak van de Raad van State van 22 februari 2017 over de beroepzaken tegen het reparatieplan bestemmingsplan Buitengebied Zundert (vastgesteld op 24 augustus 2015). De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen voor de locaties Vervul 18a en Gelderdonksestraat 3 te Rijsbergen een nieuw besluit te nemen met inachtname van de uitspraak. Voor nadere informatie over het aanpassingsplan verwijzen wij u naar de toelichting van het aanpassingsplan. Deze toelichting is onder andere na te lezen op de sites zoals hieronder vermeld.

Terinzagelegging

Het Reparatieplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 20 juli 2017 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 30 augustus 2017) ter inzage bij de gemeente (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl zoals hieronder vermeld.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het aanpassingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven