VERKEERSBESLUIT

Logo Westerveld

geslotenverklaring wegen landgoed Boschoord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van de afdeling Dienstverlening team Openbare Werken en overwegende,

dat de (onverharde) wegen in het landgoed Boschoord in beheer en onderhoud zijn bij de Maatschappij van Weldadigheid;

dat het hier een natuurgebied betreft;

dat de wegen in het vastgestelde GVVP zijn gecategoriseerd zijn als erftoegangswegen waar het (doorgaande) verkeer geen prioriteit heeft;

dat binnen dit landgoed de Jongkindt Conincklaan een zandweg is waaraan enkele woningen zijn gevestigd;

dat in de huidige situatie met name op deze weg veel overlast wordt ervaren door crossmotoren, quads en andere motorvoertuigen zonder bestemming aan deze weg;

dat daardoor de wegen regelmatig in zeer slechte staat verkeren;

dat daardoor de bewoners regelmatig niet fatsoenlijk bij hun woning kunnen komen;

dat dit ook geldt voor hulpdiensten;

dat mede door de ligging van de weg in het bos het vrijwel onmogelijk is deze in goede staat te houden;

dat het belang van de aanwonenden in strijd kan worden geacht met het belang van het verkeer;

dat deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen en dat deze afweging tot gevolg heeft gehad, dat meer gewicht is toegekend aan het belang van aanwonenden;

dat het in het belang van de aanwonenden noodzakelijk is de Jongkindt Conincklaan voor alle doorgaande gemotoriseerde verkeer d.m.v. een slagboom af te sluiten en de overige wegen in het gebied d.m.v. bebording af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer;

dat tijdens de ter inzage ligging van het ontwerpbesluit 1 zienswijze is ingediend;

dat deze zienswijze niet heeft geleid tot wijziging van het definitieve besluit;

dat overeenkomstig art. 2, 1e / 2e lid van de Wegenverkeerswet;

deze maatregel genomen wordt in verband met de instandhouding van de wegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

deze maatregel genomen wordt ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied/object;

dat overeenkomstig artikel 23 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer de eigenaar van de weg is gehoord;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van) korpschef van de nationale politie;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en in artikel 12 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, eerste lid, onder d, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t e n :

door het plaatsen van een slagboom i.c.m. de borden L8 en J37 met onderbord ‘let op slagboom’ van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het doorgaande gemotoriseerde verkeer op de Jongkindt Concinklaan te weren;

door het plaatsen van de borden C12 met onderborden ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de overige wegen binnen het natuurgebied voor alle doorgaande verkeer in beide richtingen gesloten te verklaren;

conform de bij dit besluit behorende situatietekening;

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld.

Diever, 4 juli 2017

N.L.J.J. Dusink, secretaris H. Jager, burgemeester

Inzage

De bekendmaking van de ter inzage legging van het (ontwerp)besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid beroep aan te tekenen, is gepubliceerd in de Da’s Mooi van 18 juli 2017. De betreffende stukken liggen gedurende een periode van zes weken, met ingang van 19 juli 2017 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Diever.

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit (t/m 30 augustus) hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Sector bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 AB Assen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd.

i.a.a.

Ambulancedienst

Handhaving Meppel/Westerveld

Havelter Ondernemersclub

Huisartsendienstenstructuur DZDNO

Huisartsenpraktijk Havelte

Politie Meppel

Steunpunt Dieverbrug

Frontoffice

Horeca Nederland

Ondernemersvereniging WillemWaterZorg

Qbuzz

Recreatieschap Drenthe

Rob Kolk

ROVA

Naar boven