Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2017, 40929OverigOntwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Logo Eijsden-Margraten

De 18 gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. In dit kader maakt het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten bekend dat de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ ter inzage ligt. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. Voor het gemeentebestuur is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De ontwerp structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn in Zuid-Limburg brede informatiesessies georganiseerd voor raadsleden en stakeholders.

 

Ter inzage

Met ingang van vrijdag 21 juli tot en met vrijdag 8 september 2017 ligt de ontwerp structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis locatie Amerikaplein 1 te Margraten. Voor inzage in de ontwerp structuurvisie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. De ontwerp structuurvisie is tevens te raadplegen op onze website www.eijsden-margraten.nl via de volgende link https://www.eijsden-margraten.nl/bestuur/regelgeving -en-openbare-bekendmakingen/

Indienen zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door iedereen een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) worden ingediend. Richt schriftelijk uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten.

Indien u een mondelinge inspraak reactie naar voren wilt brengen kunt u contact opnemen met de heer H. Luth via het telefoonnummer 043-4588488.

Vervolg

Na de ter inzage periode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de zienswijzen. De gemeenteraad zal, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, de structuurvisie vaststellen. De vaststelling van de structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal via de formele weg bekend worden gemaakt en via de gebruikelijke weg aan het gemeenteloket ter visie gelegd. Tevens wordt de structuurvisie digitaal raadpleegbaar gemaakt op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De Structuurvisie is voor burgers niet direct bindend. U kunt dan ook niet in bezwaar en/of beroep gaan tegen de vastgestelde Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Een eensluidende structuurvisie ‘Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ zal worden voorgelegd aan alle Zuid-Limburgse gemeenten.

 

Eijsden-Margraten, 19 juli 2017