Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2017, 40801VergunningenKennisgeving MER beoordelingstoets

Logo Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend dat zij een MER-beoordeling hebben uitgevoerd voor:

 

Omschrijving: Uitbreiden co-/mestvergister

Aanvrager : De Torenhoeve Biogas B.V.

Locatie : Zeebiesweg 33 te Biddinghuizen

 

Volgens het Besluit milieueffectrapportage, moet het college vooraf bepalen of voor de beoogde aanvraag een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie op 10 juli 2017 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

 

Ter inzage

Het besluit is vanaf 20 juli 2017 digitaal in te zien op de website www.ofgv.nl van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en digitaal met de aanmeldnotitie en bijbehorende stukken voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoonnummer 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Ook kunt u zo een afspraak maken om de stukken in te zien. Daarnaast zijn het besluit, de aanmeldnotitie en bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf donderdag 20 juli 2017 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten. Hiervoor kunt u een afspraak maken via

 

Bezwaar 


Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Anderen kunnen hun bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit t.z.t. kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze zullen dan bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

 

Vragen


Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: HZ_MER_BT-70600