Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardStaatscourant 2017, 40236Ruimtelijke plannenKennisgeving omgevingsvergunning, ’s Heerenbergstraat en Jan Lutmanstraat in Schoonhoven.

Logo Krimpenerwaard

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij besloten hebben overeenkomstig artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 18 huurwoningen ter vervanging van 13 huurwoningen op het adres ’s Heerenbergstraat 21 t/m 41 (oneven) en 43a t/m 43f en Jan Lutmanstraat 22 in Schoonhoven.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van 6 weken (van 10 mei 2017 t/m 20 juni 2017) ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

De omgevingsvergunning is op 7 juli 2017 verleend. De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor eenieder met ingang van 19 juli 2017 voor een periode van 6 weken (tot en met 29 augustus 2017) ter inzage op het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken met de heer K. Brandwijk van afdeling Vergunning, toezicht en handhaving (via telefoonnummer 14 0182). U kunt de omgevingsvergunning ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inwerkingtreding en beroepsclausule

Het besluit treedt in werking zes weken na haar bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van kennisgeving van dit besluit een beroepschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een beroepschrift moet ondertekend en gedagtekend zijn en tenminste naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt gemaakt en de motivering van het beroep bevatten. Verder dient zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kunt u op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat daarvoor vereist is dat u een beroepschrift tegen het besluit hebt ingediend en dat u een spoedeisend belang hebt bij het treffen van die voorziening.

Beroep kan ook digitaal worden ingesteld bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Dit geldt eveneens voor het vragen van een voorlopige voorziening. Daarvoor is wel een elektronische handtekening (DigiD) vereist. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.