Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2017, 40026Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Velp-De Beemd 2016; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Velp-De Beemd 2016’ op 30 mei 2017 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad.

Ligging plangebied

Het plan heeft betrekking op het bestaande bedrijventerrein De Beemd. Het bedrijventerrein ligt ten zuidoosten van Velp langs de provinciale autosnelweg A348 en de rijksweg A12.

Aanleiding

Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening moeten gemeenten zorg dragen voor actuele bestemmingsplannen. Momenteel wordt uitgegaan van een tienjaarse actualisatieverplichting. Het voorliggende bestemmingsplan geeft hieraan invulling. Het bestemmingsplan bevat ook de locaties opgenomen waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld, zodat er één integraal plan ontstaat.

Inhoud

Het plan is afgestemd op de laatste inzichten en beleid en regelgeving. Bestaand (legaal) gebruik wordt gerespecteerd. Het plan ziet niet op uitbreiding van het terrein. Ook blijft de ontsluiting ongewijzigd.

Het bestemmingsplan wijkt in zijn vorm- en regelgeving af van de geldende bestemmingsplannen. Landelijk wordt een eenduidige systematiek voorgeschreven. Het plan is hierop afgestemd. Ook is het bedrijventerrein voorzien van een eigentijdse milieuzonering. Deze geeft rechtstreeks inzicht in de ruimtelijke koppeling tussen milieukaders en ruimtelijke ordening.

In het vigerende plan is ook sprake van een dergelijke koppeling, echter deze is in het vigerende plan niet direct inzichtelijk gemaakt. Er is aansluiting gezocht bij de bestaande mogelijkheden. Zoals aangegeven worden bestaande legale situaties gerespecteerd.

Verder is het plan aangepast aan de inzichten zoals verwoord in de ‘Visie op flexibilisering/functieverruiming op de bedrijventerreinen in de gemeente Rheden’. Deze visie is in maart 2016 (geamendeerd) door de gemeenteraad vastgesteld. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor nieuwe perifere detailhandel, internethandel en welness en leisure. In de afwijkingsbevoegdheid zijn hiervoor criteria opgenomen.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is op een aantal onderdelen door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben in hoofdlijnen betrekking op de volgende onderdelen:

 

 • 1.

  Het schrappen van de afhaal- en betaalmogelijkheid voor internetdetailhandel. Hiermee wordt strikter geborgd dat uitsluitend internetdetailhandel met een opslag- en verzendfunctie mogelijk is en wordt een nadrukkelijker invulling geven aan de provinciale Omgevingsverordening.

 • 2.

  Het schrappen van de mogelijkheden voor detailhandel in rijwielen, kampeerbenodigdheden, outdoor en dierbenodigdheden uit de categorie PDV+. Dit in lijn met de provinciale Omgevingsverordening.

 • 3.

  Het toevoegen van het criterium van aanvaardbaarheid uit oogpunt van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid aan de afwegingscriteria voor PDV en PDV+ conform het provinciale standpunt hierover.

 • 4.

  Het toevoegen van een ingenieurs- onderzoeks- en testbureau voor bouwkundige materialen aan de lijst specifieke bedrijven. Dit bedrijf is legaal aanwezig en was ten onrechte niet vermeld op deze lijst.

 • 5.

  Het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid (onder voorwaarden) van de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Bij beëindiging van het bestaand gebruik kan ter plekke de bestemming ‘Bedrijventerrein’ op worden genomen. Dit in aansluiting op de regionale reserveringsafspraken.

 • 6.

  Het opnemen van een bestemmingsregeling voor de aanwezige rioolpersleiding op verzoek van het waterschap.

 

Inzage van stukken

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken van 13 juli 2017 tot en met 23 augustus 2017 inzien bij de Servicebalie in het gemeentehuis te De Steeg.

U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPVB2016-VA01.

 

Beroep

Met ingang van 13 juli 2017 tot en met 24 augustus 2017 kan beroep worden ingesteld door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

- iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

 

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE DEN HAAG. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 25 augustus 2017 tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

De Steeg, 12 juli 2017