Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 6 juli 2017, nr. IENM/BSK-2017/101175, tot wijziging van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in verband met het vervallen van de minimale oppervlakte geïnventariseerd asbestdak van 35 m2

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5 van de Kaderwet subsidies I en M en artikel 13 van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6 wordt onder vernummering van het zesde tot het zevende lid een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende:

  • 6. De aanvraag heeft betrekking op de verwijdering van een asbestdak op één adres.

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding 1 voor de tekst vervalt.

2. Onderdeel b vervalt.

3. Onderdelen c tot en met e worden geletterd b tot en met d.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Sinds 1 januari 2016 wordt het verwijderen van asbestdaken gestimuleerd door een subsidie. Het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken in de komende jaren is van belang om te bereiken dat alle asbestdaken in 2024 verwijderd zijn. Een algemene regel met deze strekking is in voorbereiding. Om deze ambitie te halen moet nu al een versnelling van de verwijdering van asbestdaken plaatsvinden om te voorkomen dat er in de laatste jaren tot 2024 een tekort aan capaciteit optreedt in de branche voor asbestverwijdering.

Met deze regeling worden twee wijzigingen aangebracht in de subsidieregeling. Er wordt verduidelijkt dat per adres één aanvraag moet worden ingediend (onderdeel A) en de weigeringsgrond in geval de oppervlakte van het geïnventariseerd asbestdak waarvoor subsidie wordt aangevraagd kleiner is dan 35 m2 wordt vervalt (onderdeel B).

Eén adres per aanvraag

Met deze toevoeging wordt verduidelijkt dat voor elk te saneren object met een eigen adres (dat wil zeggen een apart nummer- of letteraanduiding) een afzonderlijke aanvraag moet worden ingediend. Met deze uitleg van het adresbegrip wordt aangesloten bij de definitie van adres uit de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. De toevoeging in de regelingstekst is een verduidelijking en leidt niet tot een wijziging in de huidige uitvoeringspraktijk.

Vervallen minimale hoeveelheid geïnventariseerd asbestdak

Op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden bepaalde voorwaarden voor de aanspraak op subsidie. Een van de voorwaarden is dat de omvang van het geïnventariseerde asbestdak groter is dan 35m2.

De achtergrond van deze voorwaarde is dat in sommige gevallen voor een verwijdering van 35m2 of minder geen professioneel, gecertificeerd, asbestverwijderingbedrijf verplicht is. Bovendien gaat het bij dergelijke kleine oppervlakten om lage bedragen waarbij de baten van de subsidie niet opwegen tegen de uitvoeringslasten van het verlenen van de subsidie.

Deze voorwaarde loopt in de praktijk echter tegen bezwaren aan. Er zijn namelijk situaties waarin ook kleine hoeveelheden asbestdak door een professioneel gecertificeerd bedrijf moeten worden verwijderd (zoals asbestdakleien). Die gevallen komen nu niet voor subsidie in aanmerking. Daarnaast staat de voorwaarde ook in de weg aan collectieve saneringen van (kleine) asbestdaken op meerdere adressen tegelijk. Dit komt bijvoorbeeld veel voor bij beheerders van sociale woningbouwobjecten waar een hele straat of wijk wordt gesaneerd. Al die individuele objecten kunnen 35 m2 of minder asbestdak bevatten maar gezamenlijk gaat het om substantiële hoeveelheden.

Daarom komt in deze wijzigingsregeling de voorwaarde dat het geïnventariseerd asbestdak per adres meer dan 35 m2, te vervallen. Deze voorwaarde was opgenomen in artikel 7, eerste lid, onder b.

Door het vervallen van de voorwaarde komen alle saneringen, ongeacht de hoeveelheid geïnventariseerde vierkante meters asbestdak in aanmerking voor subsidie. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de verwijdering van het asbestdak door een gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd (artikel 7, onderdeel b (nieuw).

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de aanduiding van het eerste lid te laten vervallen, aangezien het artikel geen tweede lid heeft.

De wijzigingsregeling kent geen overgangsrecht. Dit betekent dat de wijziging van toepassing is op alle besluiten die na inwerkingtreding worden genomen. Dit betreft ook besluiten waarvoor reeds een aanvraag is ingediend en beslissingen op bezwaar tegen besluiten die zijn vastgesteld voor inwerkingtreding van deze wijziging. De wijziging betreft een wenselijke verduidelijking van de uitvoeringspraktijk (onderdeel A) en een versoepeling (onderdeel B) van de subsidieregeling. Deze kunnen direct worden toegepast, ook in lopende procedures, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor aanvragers van subsidie of de uitvoeringsorganisatie.

De wijziging biedt voordelen voor aanvragers van subsidie van kleine objecten met asbestdaken. Het uitstellen van inwerkingtreding van deze voordelen heeft tot gevolg dat deze partijen geen subsidie kunnen krijgen voor een verwijdering of de verwijdering moeten uitstellen. Om deze kosten te voorkomen treedt de regeling zo snel mogelijk in werking en wordt afgeweken van het kabinetsstandpunt ten aanzien van vaste verandermomenten.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven