Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 39880Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit Kempenland 2017 te Bladel

Logo Bladel

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 6 juli 2017 besloten dat er opnieuw een voorbereidingsbesluit wordt genomen voor de locatie Kempenland te Bladel. Door het nemen van het voorbereidingsbesluit kan bekeken worden of de visies die voor de Egyptische Poort worden uitgewerkt, aansluiting kunnen vinden bij het plangebied Kempenland. Het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt, is aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding. Het voorbereidingsbesluit heeft het kenmerk NL.IMRO.1728.VBB1055Kempenland-VOBB. Het betreft globaal het gebied dat wordt begrensd door de straten: Europalaan, Wielewaal, Specht, Nachtegaal en Roodborstje en de achterzijde van de bedrijven aan de Leemskuilen. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking zodra het ter inzage is gelegd. Dit heeft plaatsgevonden op 6 juli 2017.

 

De gemeenteraad heeft bepaald dat:

- het verboden is om bestaande bouwwerken te slopen;

- het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit besluit;

- burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van het hiervoor genoemde verbod mits het voorgestane gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

 

Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met bijbehorende verbeelding, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De stukken zijn ook in te zien via: www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.bladel.nl/bestemmingsplannen. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en art. 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.