Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 39621Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunningPortengen 69 Kockengen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf dinsdag 11 juli tot en met maandag 21 augustus 2017 het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere waarden Wgh Portengen 69 te Kockengen ter inzage liggen.

Inhoud

De bestaande (woon)boerderij, hooiberg en schuren worden geheel gesloopt en opnieuw opgebouwd. Daarnaast wordt de aanbouw van het zomerhuis gesloopt. Omdat de geluidsbelasting op de gevels ten gevolge van verkeerslawaai, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh maakt het college gebruik van de in de Wgh genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Daartoe is het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh opgesteld

De ontwerpbesluiten NL.IMRO.1904.OVPrtengen69KKG-OW01 zijn vanaf dinsdag 11 juli 2017 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden kunnen vanaf dinsdag 11 juli 2017 gedurende zes weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning als ontwerpbesluit hogere waarden Wgh. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer J. Gijsen (14 0346).