Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlielandStaatscourant 2017, 39439VerkeersbesluitenBevoegdheid

Logo Vlieland

Op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de politie over de plaatsing.

De politie heeft schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen het verwijderen en plaatsen van nieuwe verkeersborden.

Motivering Bij de toegang tot alle wegen buiten de bebouwde kom van Vlieland is de maximum snelheid van 60km per uur aangegeven door middel van een bord A1 (RVV 1990). Alle borden zijn voorzien van een onderbord met de tekst “voor alle wegen tenzij anders aangegeven wordt niet herhaald”.

Blijkens informatie verkregen van een verkeersdeskundige van de politie is de keus voor dit bord met onderbord juridisch niet juist om er mee aan te duiden dat voor alle wegen verder een maximum snelheid van 60 km per uur van toepassing is.

Om dit goed te kunnen regelen is het plaatsen van een zone bord 60 km per uur juridisch gezien een juiste oplossing.

Plaatsing van de borden is gewenst bij het verlaten van de bebouwde kom van Vlieland ter hoogte van de Postweg, de Badweg en de Havenweg. Daarnaast zal een bord moeten komen in de jachthaven bij de doorgang van de coupure. Met het plaatsen van de nieuwe zone borden A01 60 km per uur worden gelijktijdig de oude borden verwijderd.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van het bord A0160zb uit bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van begin van de Postweg (oostzijde), begin van de Badweg (zuidzijde) , einde van de bebouwde kom aan de Havenweg en bij de coupure in de Jachthaven, overeenkomstig de bij dit besluit behorende kaart.

Bezwaar 

Indien uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Vlieland. De termijn hiervoor bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking in “uit het Kastje”. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit (of een onderdeel ervan) waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Wanneer u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u tevens aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien er, gelet op de betrokken belangen, sprake is van onverwijlde spoed.

Inwerkingtreding

Dit verkeersbesluit treedt in werking met ingang van de dag, na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt.

Verspreiding 

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is zowel digitaal te raadplegen via de bekendmaking in de Staatscourant en de gemeentelijke website en ligt tijdens openingstijden tevens ter inzage op het gemeentehuis, Dorpsstraat 127 Vlieland.

Datum besluit: 4 juli 2017