Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 39435Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2017, nr. PO/1200548, houdende wijziging van de Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs in verband met een uitbreiding van de reikwijdte en enkele technische wijzigingen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Overeenkomstig de alfabetische rangschikking wordt een begripsbepaling ingevoegd, die luidt:

deficiëntieopleiding:

opleiding van tussen de 30 en 60 studiepunten die is vormgegeven als bacheloropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs maar die niet leidt tot de graad Bachelor binnen het wetenschappelijk onderwijs, en die is gericht op het wegwerken van deficiënties met als doel toelating tot een masteropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs;

opleiding:

masteropleiding of daaraan voorafgaande deficiëntieopleiding;.

2. In de definitie van ‘studieverlofuur’ wordt ‘masteropleiding’ vervangen door: opleiding.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

  • 1. De minister kan per schoolleider eenmalig subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag van een school als tegemoetkoming in de vervangingskosten van een schoolleider in verband met het volgen van een masteropleiding.

  • 2. In aanvulling op het eerste lid kan subsidie worden verstrekt voor het volgen van een deficiëntieopleiding. Subsidie voor een deficiëntieopleiding kan uitsluitend worden aangevraagd in combinatie met een subsidieaanvraag voor vervangingskosten in verband met het volgen van de masteropleiding.

  • 3. Subsidie wordt verstrekt over een periode van ten hoogste 2 jaar als tegemoetkoming in de vervangingskosten voor het volgen van een masteropleiding en wordt verstrekt over een periode van ten hoogste 3 jaar indien de masteropleiding wordt vooraf gegaan door een deficiëntieopleiding. Bij beschikking kan hiervan worden afgeweken.

  • 4. Voor vervangingskosten in verband met opleidingen die vóór 8 oktober 2016 zijn gestart, wordt geen subsidie verstrekt, noch voor het resterende deel van de opleiding.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid komt de eerste volzin te luiden: Voor subsidiëring voor de vervangingskosten voor het volgen van een masteropleiding komt, bij een voltijdsaanstelling, ten hoogste 640 uur als tegemoetkoming in aanmerking.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt:

3. Voor subsidiëring voor vervangingskosten voor het volgen van een deficiëntieopleiding komt voor een voltijdsaanstelling ten hoogste 320 uur als tegemoetkoming in aanmerking. Voor een deeltijdsaanstelling komt een evenredig deel in aanmerking.

D

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt: , voorafgaand aan masteropleiding waar de subsidie betrekking op heeft.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt:

  • 2. Indien de aanvraag wordt gedaan na aanvang van de opleiding, wordt subsidie voor het aantal uren vervangingskosten verstrekt, evenredig aan het nog te volgen deel van de opleiding.

3. Toegevoegd wordt een vijfde lid, dat luidt:

  • 5. Bij de aanvraag wordt een inschrijvingsbewijs gevoegd. Indien de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, wordt het inschrijvingsbewijs uiterlijk 6 maanden na verstrekking overgelegd.

E

In artikel 8, onderdeel b, wordt ‘masteropleiding’ vervangen door: opleiding.

F

In artikel 13 wordt ‘masteropleiding’ vervangen door: opleiding.

G

In artikel 14, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘masteropleiding’ vervangen door: opleiding.

H

In artikel 15 wordt ‘de verantwoording geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs’ vervangen door: de verantwoording geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

TOELICHTING

Verruiming naar startmoment 8 oktober 2016

De Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs is voor het eerst aangekondigd op de Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober 2016. De regeling is vervolgens gepubliceerd op 28 maart 2017, waarbij er vanaf 1 april 2017 subsidie kon worden aangevraagd voor masteropleidingen die nog moesten worden aangevangen. In de tijd tussen de eerste aankondiging en de publicatie van de regeling zijn er echter schoolleiders geweest die zijn gestart met een masteropleiding in de veronderstelling dat zij gebruik zouden kunnen gaan maken van de regeling. Dat was echter niet het geval aangezien subsidie moest worden aangevraagd vóór aanvang van de studie.

Om te voorkomen dat schoolleiders nu stoppen met een masteropleiding omdat zij zonder het studieverlof dat zij meenden te kunnen genieten, de opleiding te zwaar vinden, is de subsidieregeling verruimd. Met deze wijziging komt een schoolleider die vanaf 8 oktober 2016 is gestart met een opleiding in aanmerking voor subsidie. Subsidie wordt verstrekt vanaf het moment van aanvraag van de subsidie en niet met terugwerkende kracht vanaf het startmoment van de studie. Schoolleiders kunnen immers niet in het verleden alsnog worden vervangen.

Sommige schoolleiders hebben met een opleidingsinstituut een masteropleiding vormgegeven die in deeltijd niet twee jaar maar drie jaar duurt. Indien dit het geval is kan er per beschikking afgeweken worden van de subsidieduur. Dit betekent ook dat deze duur meegenomen wordt in een berekening van subsidie, wanneer de opleiding eerder dan de indiening van de aanvraag is gestart (maar op of na 8 oktober 2016).

Verruiming naar het subsidiëren van vervanging voor het volgen van een premaster-traject (de zogeheten deficiëntieopleiding)

De Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs is verruimd waardoor ook bij het volgen van een premaster-traject subsidie aangevraagd kan worden voor vervangingsuren. Diverse schoolleiders geven aan graag een (universitaire) masteropleiding te volgen waartoe ze met hun opleidingsachtergrond (doorgaans de Pabo) niet direct worden toegelaten. Een veelgehoorde wens ligt op het vlak van bedrijfskunde of organisatiewetenschappen. Om hiertoe toegelaten te worden is het volgen van een premaster-traject vereist. De regeling bood geen vervangingsuren voor het volgen van een dergelijk traject. Om het volgen van een masteropleiding niet te belemmeren, kan met de wijziging van de regeling ook subsidie worden verstrekt voor het volgen van een deficiëntieopleiding voorafgaand aan de masteropleiding. Hiermee kan de periode waarover subsidie wordt verstrekt drie jaar in plaats van twee jaar zijn. Subsidie wordt in één keer aangevraagd voor het gehele studietraject van een masteropleiding eventueel voorafgegaan door een deficiëntieopleiding. Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de vervangingskosten voor het volgen van alleen een deficiëntieopleiding, zonder dit ook te doen voor de vervangingskosten voor het volgen van een masteropleiding.

Inwerkingtreding

Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten, om schoolleiders die reeds met een mastertraject gestart zijn zo snel mogelijk de kans te geven een aanvraag te doen. De wijziging kan slechts begunstigend werken.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker