Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 juli 2017, nr. IENM/BSK-2015/155134, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (vereenvoudiging aanstelling evenementenverkeersregelaars)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 56, derde lid, en 58, onderdelen a, d, e, g en h, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling verkeersregelaars 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsomschrijving onder b wordt ‘voor zover het bevoegd gezag dat tot het houden van het evenement vergunning heeft verleend als voorwaarde heeft gesteld dat verkeersregelend wordt opgetreden’ vervangen door: voor zover het voor het evenement bevoegd gezag heeft bepaald dat er verkeersregelend wordt opgetreden.

2. De begripsomschrijvingen onder c en d worden vervangen door een nieuwe begripsomschrijving onder c, luidende:

c. evenementenverkeersregelaar:

verkeersregelaar die door het bevoegde gezag ten behoeve van evenementen is aangesteld;.

3. De begripsomschrijvingen onder e tot en met h worden geletterd d tot en met g.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘categorieën’ vervangen door: categorie.

2. Het vierde en vijfde lid worden vervangen door een nieuw vierde lid, luidende:

 • 4. De evenementenverkeersregelaar volgt de e-instructie van de politie.

C

Paragraaf 4 komt te luiden:

§ 4. Aanstelling evenementenverkeersregelaars

Artikel 9
 • 1. Voor de aanstelling tot evenementenverkeersregelaar komen uitsluitend in aanmerking personen die de leeftijd van 16 jaren hebben bereikt.

 • 2. Voor de aanstelling tot evenementenverkeersregelaar komen uitsluitend in aanmerking personen die de e-instructie van de politie niet langer dan twaalf maanden vóór de dag van de aanstelling aantoonbaar hebben gevolgd.

Artikel 10
 • 1. In het aanstellingsbesluit worden ten minste de volgende gegevens van de evenementenverkeersregelaar opgenomen:

  • a. de naam;

  • b. de eerste voorletter;

  • c. de geboortedatum;

  • d. de beperkingen in de uitoefening van de bevoegdheid en

  • e. de periode waarvoor de evenementenverkeersregelaar is aangesteld.

 • 2. De aanstellingsperiode bedraagt maximaal twaalf maanden en moet in haar geheel binnen de geldigheidsperiode van de e-instructie, bedoeld in artikel 3, vierde lid, liggen.

 • 3. De in het eerste lid genoemde gegevens worden, samen met het bewijs dat de e-instructie is gevolgd, opgenomen in een centrale database. Deze gegevens blijven in de database opgenomen in ieder geval gedurende de periode tussen de aanstelling en het einde van het evenement.

 • 4. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden toont de evenementenverkeersregelaar op eerste vordering een geldig identiteitsbewijs aan het voor het evenement bevoegde gezag of de toezichthouder.

Artikel 11

Het bevoegde gezag draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat de politie niet later dan acht weken voor de aanvang van een voorgenomen evenement op de hoogte is van het evenement, en dat de politie de lijst van evenementenverkeersregelaars voor elk evenement tijdig ontvangt.

Artikel 12
 • 1. Evenementenverkeersregelaars dienen voor elke inzet de specifiek daarop toegesneden instructie te hebben gevolgd.

 • 2. De evenementenverkeersregelaar is werkzaam volgens de instructies die hem gegeven worden door of namens degene die akkoord heeft gekregen voor het houden van het evenement, dan wel volgens de nadere instructies van de toezichthouder.

Artikel 13

Evenementenverkeersregelaars die jonger zijn dan achttien jaren worden bij de uitoefening van hun taak slechts ingezet op wegen waar in het algemeen niet sneller wordt gereden dan 50 km per uur en indien ter plaatse bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

D

Artikel 15, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

In onderdelen c en e wordt ‘evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd’ vervangen door: evenementenverkeersregelaar.

E

Paragraaf 7 vervalt.

F

In bijlage 3, onderdeel B wordt ‘artikel 15, derde lid’ vervangen door: artikel 14, derde lid.

ARTIKEL II

De Regeling verkeersregelaars 2009, zoals deze luidde onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op:

 • a. de vóór dat tijdstip verleende aanstellingen van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd, zolang de termijn van de aanstelling niet is verstreken of die aanstelling niet is ingetrokken met inachtneming van genoemde regeling zoals die luidde vóór bedoeld tijdstip en

 • b. aanstellingen van eenmalige evenementenverkeersregelaars die dateren van vóór de inwerkingtreding ten behoeve van een evenement dat na inwerkingtreding plaatsvindt.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Algemeen

a. Inleiding

De Regeling verkeersregelaars 2009 (hierna: de Regeling) bevat regels voor verschillende vormen van verkeersregeling in het wegverkeer die niet plaatsvinden door een regulier bevoegd gezag, zoals politieambtenaren die het verkeer regelen. Het gaat hier om:

 • professionele transportbegeleiders,

 • personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep waar nodig verkeersregelende taken verrichten en

 • evenementenverkeersregelaars.

Deze wijziging van de Regeling betreft een vereenvoudiging van de regels rond de aanstelling van evenementenverkeersregelaars en een verruiming van de mogelijkheden om evenementenverkeersregelaars aan te stellen.

In de toelichting op de oorspronkelijke Regeling was bepaald dat na verloop van tijd zou worden bezien of de aanstelling van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd zou kunnen plaatsvinden voor langere tijd dan maximaal twaalf maanden. Deze suggestie voor vereenvoudiging wordt niet gevolgd, omdat het niet verantwoord wordt geoordeeld evenementenverkeersregelaars gedurende een periode langer dan twaalf maanden geen instructie te geven. Het risico bestaat dat teveel is weggezakt van de noodzakelijke kennis, als tijdens de aanstellingsperiode weinig evenementen plaatsvinden of door omstandigheden de evenementenverkeersregelaar niet of nauwelijks als zodanig bij evenementen functioneert. Wel zijn er andere ideeën opgekomen voor lastenverminderingen, die zonder bezwaar kunnen worden doorgevoerd. Naar aanleiding van een advies van Actal van 15 november 20131 wordt het stelsel van aanstellingspassen en het onderscheid daarin tussen eenmalige evenementenverkeersregelaars en evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd afgeschaft. Zowel Actal in zijn advies als de politie hebben bepleit dat de e-instructie van de politie het stelsel van lokale instructies volledig vervangt. Ook aan die wens wordt gehoor gegeven bij deze wijzigingsregeling. In de internetconsultatie hebben wegbeheerders knelpunten gesignaleerd die met name verband houden met de koppeling tussen aanstelling van de evenementenverkeersregelaar en de evenementenvergunning. Met deze wijzigingsregeling worden deze knelpunten grotendeels opgelost.

Deze wijziging biedt tevens de mogelijkheid om door wijziging van de bepalingen over het geven van de concrete werkinstructie aan evenementenverkeersregelaars en de gezagsverhoudingen bij het uitoefenen van de functie van evenementenverkeersregelaar te verduidelijken dat het algemene toezicht door de politie, zoals geregeld in artikel 57 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) voor evenementenverkeersregelaars niet inhoudt een steeds heel concrete of permanent aanwezige rol van de politie.2 De politie is immers noch het voor het evenement bevoegde gezag (dat is de burgemeester), noch de concrete evenementenorganisator als opdrachtgever, met wie de evenementenverkeersregelaar privaatrechtelijke afspraken heeft gemaakt om op te treden als verkeersregelaar bij het evenement.

b. De e-instructie

Veel gemeenten maken al gebruik van de mogelijkheid de landelijk uniforme e-instructie, een initiatief van de politie, als opleiding voor de evenementenverkeersregelaar te accepteren. De e-instructie wordt gegeven via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl, beheerd door de Stichting Verkeersregelaars Nederland. De e-instructie heeft verschillende praktische voordelen: in het hele land wordt een uniforme instructie gegeven, de kandidaat-evenementenverkeersregelaar kan de e-instructie op een door hemzelf gekozen tijd en plaats volgen en de politie hoeft niet meer in leslokalen fysiek als instructeur op te treden. Vanwege deze voordelen wordt de e-instructie nu verplicht gesteld, waarmee tevens een eenvoudige bewijsvoering mogelijk is van de bevoegdheid van de evenementenverkeersregelaar.

Na het aantoonbaar volgen van de e-instructie vindt opname van de gegevens van de persoon om wie het gaat in de bijbehorende databank van de politie plaats en is de bewijsvoering een feit. Evenementenverkeersregelaars doen anders dan de andere categorieën verkeersregelaars geen examen en beschikken dan ook niet over een getuigschrift in de zin van artikel 4 van de Regeling als bewijsstuk. Alle aangesloten gemeenten kunnen volgens het opgestelde privacyreglement de informatie krijgen of iemand die wenst aangesteld te worden als evenementenverkeersregelaar geregistreerd is en dus binnen de afgelopen twaalf maanden aantoonbaar de e-instructie heeft gevolgd. Geregistreerde (kandidaat-)evenementenverkeersregelaars kunnen evenementensoorten (zoals wandelevenementen) waarin ze zijn geïnteresseerd aanvinken. Op deze wijze maakt de evenementenverkeersregelaar aan de beheerder van de databank zijn interesse in een bepaald soort evenement kenbaar en kunnen de evenementenorganisatoren hem benaderen via een functie in de database. Na afronding van de e-instructie is er wel een mogelijkheid om een instructieverklaring te downloaden, voor het geval de kandidaat-evenementenverkeersregelaar in een niet-aangesloten gemeente moet worden aangesteld.

c. Het aanstellingsbesluit

De controles voor het aanstellen van de evenementenverkeersregelaar zijn vereenvoudigd, nu deze door het aantoonbaar gevolgd te hebben van de e-instructie voor een jaar aan de eisen op het gebied van de opleiding voldoet. Een aangesloten gemeente kan de databank raadplegen en weet daardoor of de door een organisator van een evenement voorgedragen evenementenverkeersregelaar aangesteld mag worden. De aangestelde evenementenverkeersregelaars zijn bevoegd op te treden bij het betreffende evenement. Zij kunnen tevens gedurende een jaar op dezelfde wijze voor elk ander evenement in het hele land worden aangesteld. Zodra de evenementenverkeersregelaar na een jaar opnieuw de e-instructie aantoonbaar heeft gevolgd, start weer een jaar waarin hij – met als basis de vermelding in de databank – kan worden aangesteld.

Het begrip evenement is aangepast om de aanstelling van evenementenverkeersregelaars los te koppelen van de eis van een evenementenvergunning. Dit omdat in de praktijk blijkt dat gemeenten er behoefte aan hebben om evenementenverkeersregelaars in te zetten bij niet-vergunningsplichtige evenementen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan evenementen met verschillende ‘doorkomgemeenten’. Hiervoor is doorgaans een vergunning voor de begin- en de eindplaats nodig, maar niet voor de tussenliggende gemeenten. Deze gemeenten geven een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar af. Er was geen juridische basis voor de inzet van evenementenverkeersregelaars in die gemeenten, wat tijdens de internetconsultatie als een knelpunt werd gesignaleerd.

Evenementen waarvoor uitsluitend een melding nodig is bij de gemeente (kleinschalige evenementen) werden geacht geen situaties op te leveren waarbij de inzet van verkeersregelaars nodig is. Ook dit uitgangspunt bleek niet in alle gevallen probleemloos te werken. Met de loskoppeling van de inzet van evenementenverkeersregelaars en de evenementenvergunning kan de burgemeester bepalen of de inzet van evenementenverkeersregelaars nodig is voor een bepaald (soort) meldingsplichtig evenement.

In alle gevallen moeten de evenementenverkeersregelaars door de burgemeester worden aangesteld.

d. De aanstellingspas

De aanstellingspas voor de evenementenverkeersregelaars is met de inwerkingtreding van deze wijziging afgeschaft. De evenementenverkeersregelaars worden voor maximaal een jaar aangesteld en de informatie in de databank over de instructie van betrokkene is beschikbaar voor het bevoegde gezag en voor de toezichthouder. Vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling afgegeven passen behouden hun geldigheid tot het einde van de normale looptijd. De aanstellingspas kan worden gemist omdat tijdens de werkzaamheden van de evenementenverkeersregelaars de politie controles kan verrichten aan de hand van het identiteitsbewijs (artikel 10, vierde lid) en de voor elk evenement gemaakte inzetlijst (artikel 11).

e. Administratieve lasten en nalevingskosten

Er zijn ongeveer 70.000 vrijwilligers die zich éénmalig of voor bepaalde tijd willen inzetten als evenementenverkeersregelaar in Nederland. Met deze regeling wordt de praktijk van het aanstellen van evenementenverkeersregelaars bij evenementen waarvoor geen vergunning nodig is, voorzien van een juridische basis, wat in het belang is van alle stakeholders.

Kandidaten:

De kandidaat-evenementenverkeersregelaar moet eenmalig een account maken op de site van de e-instructie voor zover dat in het verleden al niet is gedaan. Dit kost ongeveer tien minuten. De kandidaat hoeft zich niet meer te verplaatsen naar een instructielokaal of vrij te nemen om de instructie te volgen.

De mogelijkheid van aanstelling van eenmalige verkeersregelaars is vervallen. Met de wijziging is het alleen mogelijk om een evenementenverkeersregelaar aan te stellen die de e-instructie heeft gevolgd. De e-instructie blijft een jaar geldig. De maximale duur van de aanstelling valt samen met de geldigheidsdatum van de e-instructie. Voorheen moest de eenmalige evenementenverkeersregelaar voor elke inzet een nieuwe instructie volgen. Deze herhaling binnen een jaar is met deze wijzigingsregeling vervallen. Uit data van de SVNL blijkt dat in 2016 60% van de evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd was aangesteld en 40% eenmalig.

Tot slot hoeft de kandidaat geen aanstellingspas meer te ontvangen en mee te nemen. Slechts een reguliere persoonidentificatie op basis van een identiteitsbewijs is afdoende in combinatie met een inzetlijst voor het betreffende evenement.

Het is niet mogelijk om de effecten voor de kandidaten te kwantificeren. Hiervoor is de groep te heterogeen samengesteld en zijn de situaties te verschillend.

Politie:

De politie heeft de e-instructie ontwikkeld en draagt zorg voor de actualisering daarvan. De daarmee gepaard gaande kosten worden door de politie gedragen. Door de uniforme e-instructie hoeft de politie niet meer per plaats en evenement capaciteit vrij te maken om de instructie te geven; de planning van de instructie vervalt daarmee ook. Een "live" instructie duurde ongeveer drie kwartier voor een volledige instructie die nu voor de politie is vervallen. Hier staat tegenover dat het beheer van de database bekostigd moet worden. Deze kosten wordt gedekt met abonnementsgelden van de aangesloten gemeenten.

De afgelopen jaren vond in plaats van klassikale instructie steeds meer e-instructie plaats. Het aantal klassikale instructies in de afgelopen jaren is teruggelopen tot bijna nul.

Voordat de e-instructie werd ontwikkeld, werd er gemiddeld 3 à 4 keer per gemeente per jaar een klassikale instructie gegeven. Dit kostte de politie jaarlijks ongeveer € 31.500.

Organisatoren:

De planning voor organisatoren wordt makkelijker omdat zij geen rekening hoeven te houden met de benodigde tijd voor het geven van instructie en met de planning van de politie van de instructie. Ook is de organisatie van een of meer momenten van klassikale instructie vervallen. Die klassikale instructie is nu vervangen door een individuele e-instructie. Wel moet worden gecontroleerd of iedereen zijn instructie heeft behaald.

Gemeenten:

Het regelen van de aanstelling verschilde in de praktijk per gemeente. Maar nu de passen zijn vervallen scheelt dat tijd en werk. Voor deze wijziging ontvingen de gemeenten de aanstellingspassen van SVNL per post. Dit verliep niet altijd vlekkeloos bijvoorbeeld vanwege vertraging door verkeerde adresgegevens. De gemeente controleerde het aantal, de juistheid van de gegevens en de overeenkomst met de groslijst. Vervolgens moest de gemeente zorgen dat de aanstellingspassen bij de organisator kwamen. Als er iets misging met de verzending of de aanstellingspassen niet tijdig konden worden verstrekt, ontstond een probleem voor de politie en voor organisatoren. Dit leidde tot veel administratieve rompslomp. Het vervallen van de aanstellingspassen betekent uren tijdwinst per evenement voor gemeenten en organisatoren. SVNL schat in dat er rond 7.000 evenementen met inzet van evenementenverkeersregelaars jaarlijks plaatsvinden in Nederland.

f. Internetconsultatie

In de periode van 13 oktober tot en met 10 november 2016 is de wijzigingsregeling opengesteld geweest voor openbare internetconsultatie. Deze consultatie heeft 36 reacties opgeleverd.

Hoewel de respondenten in het algemeen positief waren over de vereenvoudiging van de regels voor de evenementenverkeersregelaars, zijn er knelpunten en onduidelijkheden gesignaleerd. Sommige knelpunten (zoals dynamische verkeersregelaars) vallen buiten het bereik van deze wijzigingsregeling en worden om die reden in deze toelichting niet behandeld.

Op basis van de reacties zijn de wijzigingsregeling en de toelichting aangepast op de volgende punten:

 • De koppeling tussen de aanwezigheid van een evenementenvergunning en inzet van evenementenverkeersregelaars als een voorwaarde daarvoor is losgelaten. In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan een bredere mogelijkheid om evenementenverkeersregelaars aan te stellen. De definitie van evenement was hiervoor te beperkt.

 • Op de aanstelling van evenementenverkeersregelaars door middel van een bijlage bij de evenementenvergunning werd om privacy-redenen en om praktische redenen negatief gereageerd. Een evenementenvergunning wordt gepubliceerd en moet ruim voor het houden van een evenement worden afgegeven, wanneer de werving van evenementenverkeersregelaars doorgaans nog niet is voltooid.

 • De term e-learning bleek verwarrend te zijn. De e-learning is in feite een digitale instructie. In plaats van e-learning wordt de term e-instructie gebruikt. De term e-instructie dekt beter de lading van de opleidingseis voor het functioneren als evenementenverkeersregelaar. De e-instructie bevat wel controlevragen om te waarborgen dat de instructie daadwerkelijk is begrepen. De kandidaat kan immers geen vragen stellen en de instructeur heeft geen andere mogelijkheid om te controleren of de instructie is begrepen. De e-instructie is geen opleiding en ook geen examen. Voor de categorie evenementenverkeersregelaars geldt geen exameneis. Dit verandert niet met deze wijzigingsregeling.

Artikelsgewijs

Artikel I

A

De definitie van evenement is aangepast om aanstelling van evenementenverkeersregelaars ook mogelijk te maken bij niet-verguningsplichtige evenementen.

De definities van evenementenverkeersregelaar in artikel 1 zijn aangepast aan het gegeven dat in de regeling niet langer een onderscheid wordt gemaakt tussen eenmalige evenementenverkeersregelaars en evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd.

B

Met het nieuwe vierde lid in artikel 3 is er bij evenementenverkeersregelaars nog uitsluitend één standaardinstructie mogelijk. De instructie wordt via internet gevolgd (e-instructie) en heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden.

C

Paragraaf 4 van de regeling heeft een grote hoeveelheid wijzigingen ondergaan. Omwille van de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om deze paragraaf opnieuw vast te stellen.

Artikel 9

Het nieuwe artikel 9, eerste lid, bepaalt dat voor evenementenverkeersregelaars nog uitsluitend de algemene minimumleeftijd van 16 jaar geldt. Bepalingen in de oude tekst over de verschillende instructie-eisen voor de twee categorieën evenementenverkeersregelaars zijn overbodig geworden, nu er nog maar één categorie overblijft. De instructie-eis is in het gewijzigde artikel 3 omschreven.

Het nieuwe artikel 9, tweede lid, bepaalt dat de evenenementverkeersregelaar niet langer dan twaalf maanden voor de aanstelling de e-instructie aantoonbaar moet hebben gevolgd. Omdat er niet gecontroleerd kan worden op de aanwezigheid van de kandidaat-evenementenverkeersregelaar bij de instructie en deze ook geen vragen kan stellen, bevat de e-instructie aan het einde van elke module controlevragen. Uitgangspunt is dat als de kandidaat de instructie begrepen heeft, hij in staat is om voldoende controlevragen correct te beantwoorden. Als de kandidaat niet genoeg vragen goed heeft beantwoord, kan hij de module opnieuw volgen. Als er voldoende controlevragen goed zijn beantwoord, kan de kandidaat-evenementenverkeersregelaar een instructieverklaring downloaden en worden zijn gegevens in de databank opgeslagen waardoor blijkt dat hij aangesteld kan worden als evenementenverkeersregelaar.

Artikel 10

In het eerste lid wordt bepaald welke gegevens over de evenementenverkeersregelaar in het aanstellingsbesluit moeten staan.

Het tweede lid regelt de maximale duur van de aanstelling.

In het derde lid wordt de inhoud van de centrale database die gekoppeld is aan de e-instructie geregeld.

Evenementenverkeersregelaars ontvangen geen aanstellingspas meer. Het vierde lid regelt dat de evenementenverkeersregelaar een identiteitsbewijs moet kunnen tonen. Op die manier kunnen de gemeente, als verantwoordelijke voor de aanstelling, en de politie, als handhaver, controleren of de juiste persoon optreedt als evenementenverkeersregelaar.

Artikel 11

Artikel 11 bepaalt dat de burgemeester de politie zoveel mogelijk minimaal acht weken van tevoren op de hoogte stelt van een (mogelijk) evenement met inzet van evenementenverkeersregelaars en dat de politie de lijst van evenementenverkeersregelaars tijdig voor elk evenement ontvangt. Wat tijdig is kan tussen gemeente en politie per (soort) evenement worden afgesproken. Volgens artikel 57 van het BABW houdt de politie toezicht op verkeersregelaars, maar deze algemene taak is ten opzichte van evenementenverkeersregelaars uitsluitend goed uitvoerbaar als de politie de gelegenheid krijgt het evenement binnen een verantwoorde termijn in te roosteren. Veel gemeenten werken met een jaarlijkse evenementenkalender, waarmee ook de politie vroegtijdig kan worden geïnformeerd over de evenementen die gedurende het jaar plaatsvinden. Is de evenementenvergunning eenmaal verleend, een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar afgegeven of een melding geaccepteerd, dan is het voor de politie vooral van belang van de gemeente zo spoedig mogelijk het daaruit voortvloeiende verkeersplan te ontvangen. In verband met de planning van personeelscapaciteit voor het toezicht, is het van belang dat de politie de lijst van de in te zetten evenementenverkeersregelaars tijdig ontvangt.

In het oude tweede lid van artikel 10 was de verantwoordelijkheid van de politie geregeld voor de concrete werkinstructie van evenementenverkeersregelaars bij het betrokken evenement. Voor zover dit uitdrukking gaf aan een onderdeel van de algemene toezichtverantwoordelijkheid van de politie bij evenementenverkeersregelaars kon het artikellid gemist worden. Artikel 57 van het BABW regelt deze algemene verantwoordelijkheid immers zonder een uitzondering te maken voor de taak van de evenementenverkeersregelaar in een concrete situatie.

Artikel 12

Artikel 12 is opnieuw vormgegeven. De tekst van de bepaling luidde dat evenementenverkeersregelaars hun taak uitoefenen onder direct toezicht van de politie. De oude formulering artikel 12 kon daarom worden opgevat als een aanvullende verplichting voor de politie om per evenementenverkeersregelaar steeds te beoordelen of deze zich houdt aan een bepaalde taakomschrijving. Dit is echter niet de bedoeling en ook niet mogelijk. De politie is niet de opdrachtgever van de evenementenverkeersregelaar en kan ook niet steeds in de onmiddellijke nabijheid van iedere evenementenverkeersregelaar aanwezig zijn.

Met de gewijzigde artikel 12 blijft het functioneren van de evenementenverkeersregelaar centraal staan, maar wordt hij rechtstreeks aangesproken om de – met name vóór de start van het evenement met toepassing van het eerste lid gegeven – instructies op te volgen van zijn opdrachtgever, dan wel de daarboven uitgaande nadere instructies van de politie in het kader van het algemene toezicht. Daarmee zijn de taken en verantwoordelijkheden nu beter gescheiden en is eerder duidelijk wanneer een evenementenverkeersregelaar onverhoopt zijn taak niet goed uitvoert.

De regel in het oude artikel 10 dat evenementenverkeersregelaars voor elke inzet een daarop toegesneden instructie (posttaakinstructie) moeten hebben gevolgd is in het eerste lid van artikel 12 opnieuw vastgesteld. Deze posttaakinstructie wordt gegeven door de evenementenorganisator rekening houdend met de door de gemeente en politie gestelde eisen bij goedkeuring van het postenplan.

In het tweede lid wordt geregeld dat de evenementenverkeersregelaar conform de ontvangen instructies werkt. De politie kan nadere instructies geven in aanvulling op de eerder gegeven instructies (e-instructie en de posttaakinstructie). De evenementenverkeersregelaar moet zich ook aan deze instructies houden.

Artikel 13

Dit artikel is ongewijzigd opnieuw vastgesteld.

D

De aanpassing van artikel 15, eerste lid, is zuiver terminologisch.

E

In paragraaf 7 van de regeling was een overgangsregeling opgenomen voor kleding en voertuigen die al in gebruik waren vóór de inwerkingtreding van de Regeling verkeersregelaars 2009 per 1 maart 2009 of, voor wat kleding betreft, die korte tijd daarna nog in gebruik zou worden genomen. Deze overgangsregeling is inmiddels uitgewerkt en kan daarom vervallen.

F

De wijziging in dit onderdeel is van technische aard. De foutieve verwijzing in onderdeel B van bijlage 3 is hiermee verbeterd.

Artikel II

Dit artikel voorziet in een overgangsregeling. De vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling afgegeven aanstellingen behouden hun werking. De werking van de aanstelling van eenmalige evenementenverkeersregelaars volgt de regels die golden op het moment van aanstellen, al vindt het evenement plaats na inwerkingtreding van deze wijziging. De werking van de aanstelling van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd volgt de regels die golden bij het verlenen van de aanstelling. Dit voorkomt dat de al aangestelde evenementenverkeersregelaars opnieuw zouden moeten worden aangesteld, in verband met de gewijzigde Regeling verkeersregelaars 2009, wat in deze overgangssituaties juist meer formaliteiten met zich mee zou brengen dan eerder het geval was.

Artikel III

De inwerkingtreding voldoet aan het stelsel van vaste verandermomenten van regelgeving. De periode tussen bekendmaking en inwerkingtreding van de regeling is wel korter dan volgens het systeem van vaste verandermomenten, maar dat is gerechtvaardigd door de publieke en private voordelen van snelle inwerkingtreding.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Actal, Verminder regeldruk rond evenementenverkeersregelaars, 15 november 2013, http://www.actal.nl/adviezen/verminder-regeldruk-rond-evenementenverkeersregelaars/.

X Noot
2

Zie toelichting op artikel 12 in het artikelsgewijze deel.

Naar boven