Omgevingsvergunning voor het realiseren van 20 woningen en bergingen t.b.v. het project ‘6 Weesper Straatjes’ te Weesp

Logo Weesp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij besloten hebben om, op grond van art. 2.1 lid 1 onder a en c, alsmede art. 2.12 lid 1 sub a, onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘bouwen’ en de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ ten behoeve van het volgende plan:

  • het realiseren van 20 woningen en bergingen t.b.v. het project 6 Weesper Straatjes te Weesp

In verband hiermee ligt het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 18 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor aan de Nieuwstraat 70a (tijdens openingstijden). Het besluit is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.weesp.nl.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunnen belanghebbenden binnen zes weken – volgend op de dag van de  bekendmaking - beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De bijbehorende kosten kunt u opvragen bij de rechtbank. Het beroep schorst de werking van een besluit niet. Hiervoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Midden Nederland.

Naar boven