Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ReimerswaalStaatscourant 2017, 38062Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen’, Reimerswaal

Logo Reimerswaal

Algemeen

Op grond van artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Reimerswaal op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0703.00BTParaplu1-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving plangebied en omschrijving doel en inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kernen en Bedrijventerreinen’ heeft betrekking op alle dorpskernen en bedrijventerreinen van de gemeente Reimerswaal. De grens van het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan is gelijk aan de plangrenzen van de bestemmingsplannen voor de dorpskernen en de bedrijventerreinen.

Het bestemmingsplan heeft als hoofddoel om aan alle vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied een bepaling toe te voegen die voorziet in een juridische regeling met een verwijzing naar de op 25 juli 2016 vastgestelde nota parkeernormen. Tevens voorziet het bestemmingsplan in enkele aanpassingen van de bestaande juridische regeling van de bestemmingsplannen. Dit met als doel om een beperkt gedeelte van de planregels te uniformeren en de toepasbaarheid van de mogelijkheden om af te wijken van de bestemmingsplannen te vergroten en te vereenvoudigen.

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat de volgende wijzigingen in de regels ten opzichte van het ontwerpplan:

  • aan de begripsbepalingen wordt het begrip 'levensloopbestendig' toegevoegd;

  • de 'Bouwregels' binnen de bestemming 'Wonen' voor het bouwen van hoofdgebouwen binnen het bouwvlak worden aangevuld met de aanduiding 'levensloopbestendig'.

Het bestemmingsplan ligt van donderdag 6 juli 2017 tot en met woensdag 16 augustus 2017 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.reimerswaal.nl/bestemmingsplannen. Vervolgens vindt u de stukken door op ‘Overige bestemmingsplannen’ te klikken. Ook kunt u het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien bij de balie in het gemeentehuis.

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ´s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn beroep instellen tegen de door de raad bij vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde Afdeling.

Burgers kunnen ook online beroep en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening indienen. Dat kan alleen via het digitale loket op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.

Het besluit en daarmee het bestemmingsplan treden de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van genoemde Afdeling wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Dikkenberg of de heer Steenbergen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zij zijn bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113.

Kruiningen, 5 juli 2017

Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal

ir. J. Gideonse

Hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling