Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 38061Besluiten van algemene strekking

Vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019

Datum: 26 juni 2017

Kenmerk: CvTE-17.01274

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2 lid 6, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1 Afnameperiode Centrale Eindtoets po

De afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2 Tijdsduur

De Centrale Eindtoets wordt afgenomen gedurende drie dagdelen op drie aaneengesloten schooldagen.

Artikel 3 Bekendmaking

De vaststelling van de afnameperiode Centrale Eindtoets po schooljaar 2018–2019, als opgenomen in de bijlage bij dit collegebesluit, wordt geplaatst in de Staatscourant. De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.centraleeindtoetspo.nl.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant ten behoeve van het schooljaar 2018–2019.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vaststelling afnameperiode Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1 VAN HET COLLEGEBESLUIT VASTSTELLING AFNAMEPERIODE CENTRALE EINDTOETS PO, SCHOOLJAAR 2018-2019, VAN 26 JUNI 2017, NUMMER CVTE-17.01274.

Afnameperiodes Centrale Eindtoets po, schooljaar 2018–2019

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de Centrale Eindtoets in het po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de Centrale Eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

Reguliere afnameperiode Centrale Eindtoets papieren 2018–2019

Week 16

16–18 april

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve Centrale Eindtoets 2018–2019

Week 16

15–18 april

Week 17

23–26 april

Week 19

6–10 mei

Week 20

13–15 mei

Inhaalperiode Centrale Eindtoets 2018–2019

Week 17

23–26 april

Week 19

6–10 mei

Week 20

13–16 mei

Week 21

20–24 mei

De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op drie aaneensluitende schooldagen. De papieren Centrale Eindtoets wordt op vaste dagen afgenomen en start op dinsdag 16 april. De digitale adaptieve Centrale Eindtoets kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 26 april en in de periode 6 tot en met 15 mei. In het schooljaar 2018–2019 zijn de onderdelen taal en rekenen van de Centrale Eindtoets verplicht; het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief.

De duur van de Centrale Eindtoets is drie dagdelen.

De wijze van afname van de Centrale Eindtoets is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het een digitale adaptieve toets.

TOELICHTING

Dit collegebesluit betreft de vaststelling van de afnameperiode, de tijdsduur en de wijze waarop de Centrale Eindtoets po wordt afgenomen in het schooljaar 2018–2019.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse