Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 3806Interne regelingen

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 30 maart 2017, met kenmerk RWS-2016/51039 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 in verband met bevoegdheden op grond van de Wet windenergie op zee

De directeur-generaal Rijkswaterstaat,

Gelet op artikel 23, tweede en derde lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012, respectievelijk artikel 3 van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013 en artikel 2, eerste lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan onderdeel 10 van de Bijlage bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een subonderdeel toegevoegd, luidende:

  • c. het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de artikelen 27 en 28 van de Wet windenergie op zee, inclusief het nemen van beslissingen op bezwaar tegen bedoelde besluiten en het instellen van (hoger) beroep.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

Den Haag, 30 maart 2017

De directeur-generaal Rijkswaterstaat, J.H. Dronkers

MEDEDELING

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij Rijkswaterstaat, t.a.v. RWS Bestuursstaf, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. datum en nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, en

  • d. de opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013. Aanleiding voor deze wijziging is dat de Minister van Economische Zaken de bevoegdheden inzake het opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 27 en het stellen van zekerheid op grond van artikel 28 van de Wet windenergie op zee in mandaat, volmacht en machtiging heeft verleend aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat. Dit is geregeld in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee. De bevoegdheden hebben ook betrekking op de besluiten in de bezwaarfase en (hoger) beroepsfase.

In genoemd mandaatbesluit van de minister van Economische Zaken is de mogelijkheid tot verdere verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging opgenomen. De verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (met de mogelijkheid tot weer verdere verlening van ondermandaat) wordt middels deze wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 geregeld. De gemandateerde bevoegdheden en de bevoegdheden in volmacht en machtiging worden voorbehouden aan de hoofdingenieur-directeur, diens directeuren en afdelingshoofden van het regionale organisatieonderdeel RWS Zee en Delta.

De directeur-generaal Rijkswaterstaat, J.H. Dronkers