Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 38026

Gepubliceerd op 13 juli 2017 09:03Kennisgeving terinzagelegging ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof, Ministerie van Economische Zaken

Door de Staatssecretaris van Economische Zaken en namens de Minister van Infrastructuur en Milieu wordt het ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS) aangeboden voor inspraak.

In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en de provincies geven ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig. Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken.

Het Programma Aanpak Stikstof maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor is geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof nodig is.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding en vaststelling van de partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat een ieder zienswijzen naar voren kan brengen over het ontwerp partiële herziening van het programma dat ter inzage ligt. De inspraaktermijn is vanwege de zomerperiode acht weken: van 14 juli 2017 tot en met 7 september 2017.

De volgende documenten liggen ter inzage:

  • Wijzigingen Programma Aanpak Stikstof 2015-2021

  • Geactualiseerde gebiedsanalyses

Deze documenten zijn vanaf 14 juli 2017 digitaal te raadplegen op de website: pas.natura2000.nl. Daarnaast zijn de documenten tijdens reguliere openingstijden in te zien bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.

Indienen zienswijzen

Een ieder kan een zienswijze indienen in de periode van 14 juli 2017 tot en met 7 september 2017. Dit kan digitaal, schriftelijk of telefonisch. Meer informatie vindt u in de inspraakwijzer op de website: http://pas.natura2000.nl. Alleen de gewijzigde onderdelen van het Programma Aanpak Stikstof staan open voor inspraak.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: 088 042 42 42 (lokaal tarief).


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl