Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserStaatscourant 2017, 38012OverigOntwerp “bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Oranjestraat 2 Losser”

Logo Losser

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 6 juli 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp “bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Oranjestraat 2 Losser”.

 

Omschrijving plan

Het Twents Carmel College (Oranjestraat 2 te Losser) is voornemens het schoolgebouw te revitaliseren en te verduurzamen. Het gebouw wordt ook multifunctioneler door de vestiging van het muziekonderwijs door Stichting Fundament een plek krijgt in het gebouw. Het bestemmingsplan voorziet in de gedeeltelijke aanpassing van de maximaal toegestane bouwhoogte in verband met de gedeeltelijke uitbreiding van de verdieping. Tevens is gebleken dat in de huidige situatie delen van het schoolgebouw de huidige planologisch maximale bouwhoogte overschrijdt. Het bestemmingsplan voorziet ook in het planologisch juist vastleggen van deze afwijkende bouwhoogte.

 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan kan tot en met 17 augustus 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlage kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

 

Losser, 5 juli 2017