Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 37925Ruimtelijke plannenHernieuwde terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase

Logo Amsterdam

Op 26 juni 2017 hebben Burgemeester en wethouders van Amsterdam ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase bekend gemaakt. Abusievelijk is bij die bekendmaking de terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden niet vermeld. Vandaar dat hierbij een geheel nieuwe terinzagelegging wordt aangekondigd.

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder maken Burgemeester en wethouders het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 20 juni 2017 het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase, met het bijbehorende besluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Prinses Irenestraat in het noorden, Amsterdam RAI in het oosten, de Ringweg A10 in het zuiden en de Beethovenstraat met de bebouwing van het bestemmingsplan Beethoven, eerste fase in het westen.

Het ontwerpbestemmingsplan bevat een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van woningbouw en diverse voorzieningen, waaronder cultureel-maatschappelijke voorzieningen en horecavoorzieningen. Tevens is het deel van het Beatrixpark dat is gelegen binnen het grootstedelijk projectgebied Zuidas, in dit bestemmingsplan opgenomen. Binnen dit deel van het Beatrixpark zijn tevens de kapel en het convict (vroeger onderdeel van het St. Nicolaaslyceum) gelegen. Beide gebouwen zijn benoemd tot gemeentelijk monument en dienen behouden te blijven.

Hogere geluidwaarden Wet geluidhinder

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in Bijlage II (onderdeel Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is Afdeling 2 van Hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase en het daarbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 5 juli 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum;

  • het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het ontwerpbestemmingsplan Beethoven, tweede fase en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden met de daarop betrekking hebbende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1301BPGST-OW01.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de gemeente Amsterdam, afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

Amsterdam, 4 juli 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester