Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2017, 3790Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 januari 2017, kenmerk 985508-152623-J, houdende verlenging van de instellingsduur van de Transitie Autoriteit Jeugd

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van het Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd;

Besluiten:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd wordt als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

De Transitie Autoriteit Jeugd wordt ingesteld met ingang van 1 april 2014 en wordt opgeheven per 1 april 2018.

B.

Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2018.

ARTIKEL II

De benoeming van drs. M. Sint, te Amsterdam, als voorzitter van de Transitie Autoriteit Jeugd wordt met één jaar verlengd.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

TOELICHTING

Om te voorkomen dat er gedurende de transformatie van het zorglandschap essentiële functies in de jeugdhulp verdwijnen en om continuïteit van hulp te borgen, is per 1 april 2014 de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) ingesteld voor de duur van drie jaar. Op 1 april 2017 loopt de driejarige termijn af. Omdat het transitieproces meer tijd nodig heeft, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die in het Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd was voorzien om de instellingsduur met één jaar te verlengen (artikel 5, tweede lid, Instellingsbesluit Transitie Autoriteit Jeugd). De TAJ blijft dan ingesteld tot 1 april 2018. De geldingsduur van het Instellingsbesluit en de benoeming van drs. M. Sint als voorzitter worden eveneens verlengd tot 1 april 2018.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff