Ontwerp verkeersbesluit instellen geslotenverklaring voor vrachtauto’s Ganzenveld gemeente Ermelo

Logo Ermelo

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Gelet op het voorstel van 12 juni 2017, nummer e160042889 zijn wij gekomen tot de volgende overwegingen en motivering op grond waarvan wij een besluit hebben genomen.

 

Besluit

 • -

  Ganzenveld een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom betreft met een maximum snelheid van 60 km/uur;

 • -

  de gemeente klachten ontvangen heeft van omwonenden over vrachtverkeer dat via Ganzenveld van en naar de N302 rijdt;

 • -

  het wegprofiel en de inrichting niet geschikt zijn als route voor vrachtverkeer;

 • -

  vrachtverkeer de verkeersveiligheid en leefklimaat niet ten goede komen;

 • -

  veel vrachtverkeer kan leiden tot meer schade aan de weg en bermen, met name ter hoogte van de kruispunten en aansluitingen;

 • -

  om vrachtverkeer te ontmoedigen via Ganzenveld te rijden, de gemeente eerder maatregelen heeft genomen door de weg opnieuw in te richten. Desondanks blijft vrachtverkeer gebruik maken van Ganzenveld;

 • -

  de gemeente de overlast, hinder en schade wil aanpakken door het instellen van een inrijverbod voor vrachtwagens;

 • -

  met het instellen van een inrijverbod voor vrachtauto’s de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbetert, de bruikbaarheid en het in stand houden van de weg wordt gewaarborgd;

 • -

  vrachtverkeer een goed alternatief heeft via de route Haspel - Staringlaan - Jacob Catslaan en de route Haspel – Staringlaan – Eendenparkweg / Fazantlaan;

 • -

  overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Harderwijk;

 • -

  overleg heeft plaatsgevonden met de provincie Gelderland om aanvullende bewegwijzering op de N302 te plaatsen;

 • -

  de betreffende wegen in beheer en eigendom zijn bij de gemeente.

 • -

  De verkeersmaatregel wordt genomen mede in relatie tot besluit openbare orde.

 

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens (BABW), alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist. In bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een overzicht van de verkeersborden opgenomen. In dit besluit gaat het om het plaatsen van de volgende borden waarvoor een verkeersbesluit is vereist:

 

Te plaatsen bebording:

 

RVV bord C7: Gesloten voor vrachtauto’s

 

Motivatie van het besluit

De weg Ganzenveld is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom in Ermelo. De weg heeft een besloten karakter. Omwonenden hebben bij de gemeente aangegeven overlast te ondervinden van vrachtverkeer dat via Ganzenveld van en naar de N302 rijdt. Gezien de karakter van de weg, de woon- en leefomgeving is het niet wenselijk dat (vracht)verkeer door Ganzenveld rijdt. Door het beperkte profiel is dit vanuit de verkeersveiligheid ook niet wenselijk voor het fietsverkeer.

 

Om de overlast te beperken heeft de gemeente reeds de weg opnieuw ingericht. Zo is de weg is uitgevoerd met een verkrapt profiel, asverspringingen en markering om vrachtverkeer te ontmoedigen hier gebruik van te maken. Uit tellingen en klachten van omwonenden blijkt dat Ganzenveld nog steeds door vrachtverkeer wordt gebruikt.

 

Om de overlast van het vrachtverkeer op te lossen stelt de gemeente voor Ganzenveld een inrijverbod voor vrachtauto’s in. Tussen de Haspel zuid (ter hoogte van huisnummer 25) en de Haspel noord (ter hoogte van huisnummer 23) komt een gesloten verklaring (RVV bord C7) waardoor het verboden is voor vrachtauto’s om Ganzenveld in te rijden. vrachtverkeer dient gebruik te maken van de route Haspel - Staringlaan - Jacob Catslaan en de route Haspel – Staringlaan – Eendenparkweg / Fazantlaan.

 

Het vrachtverkeer rijdt in de huidige situatie van en naar de N302 via Ganzenveld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aansluiting N302 – Strokelweg. Vrachtverkeer op de N302 dient daarom voor deze aansluiting al met bebording geïnformeerd (vooraankondiging) te worden over de gesloten verklaring van Ganzenveld voor vrachtauto’s. Met de provincie Gelderland heeft dan ook overleg plaatsgevonden over het instellen van de gesloten verklaring voor vrachtauto’s van Ganzenveld en het plaatsen van de noodzakelijke bebording (vooraankondiging) op de N302. Ook heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Harderwijk.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de gemandateerde verkeersadviseur van de politie, dhr. M.SCH, eenheid oost Nederland, district noord en oost. De politie heeft positief geadviseerd op de verkeersmaatregel.

 

Besluit

 • I.

  Een gesloten verklaring voor vrachtauto’s in te stellen voor Ganzenveld tussen de Haspel zuid en Haspel noord door het plaatsen van de verkeersborden C7 (gesloten voor vrachtauto’s) conform de RVV 1990 en zoals weergegeven in het kaartbeeld van bijlage 1.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

A.A.J. Baars,

burgemeester,

Mededelingen

 

Zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen een met redenen omklede zienswijze indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de datum waarop wij het ontwerpverkeersbesluit ter inzage hebben gelegd.

 

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

Naar boven