Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerStaatscourant 2017, 37762VergunningenKennisgeving verleende omgevingsvergunning restaureren (herbouwen) en het beweegbaar maken van de Wipbrug aan de Wipbruglaan Opmeer

Logo Opmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer maken bekend dat zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het restaureren (herbouwen) en het beweegbaar maken van de Wipbrug aan de Wipbruglaan te Opmeer. Voor het plan zijn de activiteiten ‘Bouwen’, ‘Uitvoeren van werken’ en ‘wijzigen van een monument’ van toepassing.

Ter inzage

U kunt de omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken met ingang van 13 juli 2017 gedurende zes weken inzien bij de afdeling Ruimte & Ondernemen, Klaproos 1 te Opmeer. Tevens zijn deze stukken digitaal te raadplegen via https://www.opmeer.nl/inwoners/projecten-en-plannen_44730/ en www.ruimtelijkeplannen.nl .

Beroep/Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, hebben de mogelijkheid met ingang van 13 juli 2017 gedurende zes weken een beroepschrift in te dienen tegen de verleende omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.