Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 37402VerkeersbesluitenHerinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg te Groningen 

Logo Groningen

 

Kenmerk: 6376971

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de politie eenheid noord Nederland district Groningen afdeling verkeersondersteuning over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. Het advies de politie eenheid noord Nederland district Groningen afdeling verkeersondersteuning is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

In het programma verkeersveiligheid 2016 is de herinrichting van het kruispunt Wilhelminakade - Prinsesseweg opgenomen. Vervolgens is in maart 2016 door de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld om het kruispunt aan te pakken. Het kruispunt is objectief niet zozeer als onveilig te beschouwen, maar wordt vooral als een verkeersonveilig kruispunt ervaren. Dit komt doordat het kruispunt niet eenduidig - en herkenbaar - is vormgegeven. Niet alle verkeersstromen zijn gefaciliteerd en er bestaat onduidelijkheid over wie wanneer voorrang heeft. Dit is ook gebleken uit de gedragsobservatie die door middel van camera’s is uitgevoerd.

In het raadsvoorstel is de opdracht geformuleerd aan het college om een vijftal varianten uit te werken. Deze vijf varianten zijn verder uitgewerkt ten behoeve van het participatieproces. Uit het participatieproces kwam het beeld naar voren dat geen van de vijf varianten een goede invulling geeft aan de gestelde ontwerpopgaven, met name waar het ging om een optimalisering van de fietsroutes. Daarom is een extra interne ontwerpsessie gehouden, waarin geprobeerd is eerst de fietsstructuur optimaal in te passen en vervolgens de autostructuur daar in te passen. De binnengekomen input uit het participatieproces is daarbij betrokken. De ontwerpsessie heeft geleid tot een ontwerp waarin wel alle verkeersstromen gefaciliteerd kunnen worden. Het ontwerp is geïnspireerd op de fietsrotonde die in Zwolle is aangelegd maar kent eenzelfde autostructuur als de ‘samenvoegen Prinsesseweg’ variant. Kenmerk van een fietsrotonde is dat fietspaden zijn vormgegeven in een rotonde vorm, maar de auto-structuur niet. Deze variant kan ook worden beschouwd als een optimalisatie van de variant: ‘fietsstrategie/Slimme Route.’

In de notitie “Resultaten participatietraject herinrichting kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg” zijn de resultaten van het participatieproces vastgelegd. Op basis van de gesprekken met de stakeholders en de reacties/stemming op de inloopbijeenkomst, is geconcludeerd dat de voorkeur ligt bij de variant “samenvoegen Prinsesseweg” (en daarmee ook de variant “fietsstrategie/Slimme Route”). Een aantal aanvullingen daarop zijn de toevoeging van een fietsdoorsteek vanaf het Jaagpad richting de Jumbo- supermarkt, maatregelen om te voorkomen dat fietsers over het trottoir richting de Jumbo- supermarkt fietsen en het vloeiender aanleggen van de fietsstructuur, met voorkeur in de vorm van een fietsrotonde.

De variant Fietsstrategie/Slimme Route (fietsrotonde) is de variant gebleken waarin alle verkeerstromen gefaciliteerd worden en daarmee het meest oplossend vermogen voor dit kruispunt heeft. Daarnaast is dit het enige ontwerp waarmee de fietser in de voorrang te leggen is - en die de wens om de linksaf beweging vanaf de Herman Colleniusbrug richting het Jaagpad te promoten - mogelijk maakt.

Met de reconstructie tot ‘fietsrotonde’ wordt een kruispuntvorm beoogd waarmee de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers kan worden gewaarborgd en een duidelijke structuur kan worden gerealiseerd. Een belangrijk verschil tussen deze ‘fietsrotonde’ en reguliere rotondes is gelegen in het feit dat enkel fietsers de gehele rotonde kunnen rondrijden, terwijl het (vracht)autoverkeer op de Wilhelminakade/ Prinsesseweg/ Herman Colleniusbrug via het kruispuntvlak binnen de fietsrotonde kan rijden. Deze ‘fietsrotonde’ wijkt als gevolg daarvan af van de standaard vormgeving van (fiets)rotondes zoals die elders in Nederland worden toegepast. Om die reden wordt op de nieuwe ‘fietsrotonde’ dan ook niet, zoals bij reguliere rotondes wel het geval is, een verplichte rijrichting middels RVV bord D1 (linksom) ingesteld aangezien dit voor (vracht)auto’s niet van toepassing is. Ook wordt er geen (rotonde) middeneiland aangelegd omdat (vracht)auto’s deze ruimte binnenin de fietsrotonde gebruiken om hun weg te vervolgen. De route Wilhelminakade (oost) en Prinsesseweg blijft de functie van een gebiedsontsluitingsweg houden. De Wilhelminakade (west) en Herman Colleniusbrug zijn erftoegangswegen die onderdeel uitmaken van reeds bestaande verblijfsgebieden waar een 30 kilometer per uur regime van kracht is. Door middel van het aanbrengen van een inritconstructie tussen Wilhelminakade (west) en Prinsesseweg/ Wilhelminakade - en tussen Herman Colleniusbrug en Wilhelminakade/ Prinsesseweg - wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen de gebiedsontsluitingswegen en de erftoegangswegen. De inritconstructies dienen hierbij als poortmaatregel voor de 30 kilometer per uur zones die op Wilhelminakade (west) en Hermen Colleniusbrug van kracht zijn. Daarnaast regelt de inritconstructie ingevolge artikel 54 van het RVV 1990 de voorrangssituatie tussen het verkeer dat via het kruispuntvlak binnen de fietsrotonde rijdt. Zodoende blijft de doorstroming van gemotoriseerd verkeer op de route Wilhelminakade (oost) – Prinsesseweg ook zo goed mogelijk gewaarborgd.

Ondergenoemd wordt aangegeven welke verkeersmaatregelen getroffen dienen te worden om de fietsrotonde te kunnen realiseren en welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen.

Overweging en realisatie fietsrotonde

 

1) Opheffen voorrangsweg kruispunt Wilhelminakade - Prinsesseweg

Om de fietsrotonde op kruispunt Wilhelminakade – Prinsesseweg te kunnen realiseren dient het bestaande voorrangskruispunt (van de voorrangsweg) en de bijbehorende haaientanden markering – inclusief het bord waarmee het verloop van de voorrangsweg is aangeduid – te worden opgeheven.

 

2) Opheffen bestaande voetgangersoversteekplaatsPrinsesseweg

Om de fietsrotonde te kunnen realiseren wordt de bestaande voetgangersoversteekplaats (zebrapad) op Prinsesseweg direct ten noorden van de Wilhelminakade opgeheven omdat deze in het nieuwe ontwerp op een andere locatie wordt gerealiseerd.

 •  

 • 3)

  Opheffen bestaande bushaltes

  • a.

   Op Prinsesseweg wordt de bushalte die direct ten noorden van de aansluiting met Wilhelminakade is gelegen (inclusief de blokmarkering die over 18 meter afstand is aangebracht) opgeheven omdat deze op een andere locatie terugkomt;

  • b.

   op Wilhelminakade wordt de bushalte die aan de overzijde van Wilhelminakade huisnummer 7/1 is gelegen (inclusief de blokmarkering die over 18 meter afstand is aangebracht) opgeheven omdat deze wordt verplaatst naar een andere locatie.

 •  

 • 4)

  Aanleggen voetgangersoversteekplaats Prinsesseweg

  • a.

   Op Prinsesseweg wordt op circa 20 meter ten noordwesten van de aansluiting met Wilhelminakade een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) in 2 etappes aangelegd die onderdeel uitmaakt van de fietsrotonde;

  • b.

   ter hoogte van de middengeleider, direct ten zuiden van de voetgangersoversteekplaats, wordt een bord met een ‘gebod voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft’ (rechts) geplaatst om verkeer op Prinsesseweg in noordwestelijke richting te geleiden langs de juiste zijde van de middengeleider;

  • c.

   de bestaande voetgangersoversteek op Wilhelminaweg, welke gelegen is op circa 20 meter ten noordoosten van de aansluiting met Prinsesseweg, wordt in de huidige vorm - en op de huidige locatie - ingepast in het ontwerp van de fietsrotonde;

  • d.

   over de aansluiting met Herman Colleniusbrug wordt geen voetgangersoversteekplaats (zebrapad) gerealiseerd omdat hier een inritconstructie wordt gerealiseerd waardoor voetgangers ook met prioriteit kunnen oversteken omdat alle bestuurders die een inritconstructie op of afrijden op basis van artikel 54 van het RVV 1990 al het overig verkeer voor moeten laten gaan;

  • e.

   over de aansluiting met Wilhelminakade – ten westen van de aansluiting met Prinsesseweg – wordt geen voetgangersoversteekplaats (zebrapad) gerealiseerd omdat hier een inritconstructie wordt gerealiseerd waardoor voetgangers ook met prioriteit kunnen oversteken omdat alle bestuurders die een inritconstructie op of afrijden op basis van artikel 54 van het RVV 1990 al het overig verkeer voor moeten laten gaan.

 •  

 • 5)

  Aanleggen fietsoverstek en fietsrotonde

  • a.

   Op Prinsesseweg wordt op circa 15 meter ten noordwesten van de aansluiting met de Wilhelminakade een fietsoversteek door middel van borden ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’, haaientanden, rood asfalt en blokmarkering aangelegd waarbij verkeer dat op Prinsesseweg dan wel Wilhelminakade rijdt voorrang dient te verlenen aan fietsers die over de fietsrotonde rijden;

  • b.

   op Wilhelminakade wordt circa 15 meter ten noordoosten met de aansluiting op de Prinsesseweg een fietsoversteek door middel van borden ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’, haaientanden, rood asfalt en blokmarkering aangelegd waarbij verkeer dat op Prinsesseweg dan wel Wilhelminakade rijdt voorrang dient te verlenen aan fietsers die over de fietsrotonde rijden;

  • c.

   over de aansluiting met Herman Colleniusbrug wordt de fietsoversteek enkel aangeduid door middel van rood asfalt omdat hier een inritconstructie wordt gerealiseerd waardoor fietsers ook met prioriteit kunnen oversteken omdat alle bestuurders die een inritconstructie op of afrijden op basis van artikel 54 van het RVV 1990 al het overig verkeer voor moeten laten gaan;

  • d.

   over de aansluiting met Wilhelminakade – ten westen van de aansluiting met Prinsesseweg – wordt de fietsoversteek enkel aangeduid door middel van rood asfalt omdat hier een inritconstructie wordt gerealiseerd waardoor fietsers ook met prioriteit kunnen oversteken omdat alle bestuurders die een inritconstructie op of afrijden op basis van artikel 54 van het RVV 1990 al het overig verkeer voor moeten laten gaan.

 •  

 • 6)

  Aanleggen fietsverbinding tussen Wilhelminakade (west) en Herman Colleniusbrug

  • a.

   Om fietsers tussen de Herman Colleniusbrug en het tweerichtingen verplichte fietspad aan de zuidzijde van de Wilhelminakade (west) te faciliteren – en zo tegen de richting in rijden op de fietsrotonde zoveel mogelijk tegen te gaan – is gekozen om een extra fietsdoorsteek te realiseren;

  • b.

   deze fietsdoorsteek zal door middel van borden ‘verplicht fietspad’ worden aangeduid als verplicht tweerichtingen fietspad;

  • c.

   nabij de aansluiting met de Herman Colleniusbrug is gekozen om de voorrang te regelen middels het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 dusdanig dat fietsers op de doorsteek voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die op Herman Colleniusbrug rijden;

  • d.

   tussen de aansluiting van het tweerichtingen fietspad ten zuiden van Wilhelminakade west en de fietsrotonde wordt de voorrang geregeld door middel van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 dusdanig dat fietsers die de fietsrotonde verlaten voorrang verlenen aan fietsers die op het fietspad tussen de Herman Colleniusbrug en het fietspad ten zuiden van de Wilhelminakade (west) rijden.

 •  

 • 7)

  Aanleggen b ushaltes op de Prinsesseweg

  • a.

   Op de Prinsesseweg wordt op circa 25 meter ten noordwesten van de fietsrotonde een nieuwe bushalte gerealiseerd voor bussen in noordwestelijke richting. De bushalte wordt voorzien van blokmarkering als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder e van het RVV 1990 die over 18 meter afstand is aangebracht;

  • b)

   op de Prinsesseweg wordt op circa 25 meter ten noordwesten van de fietsrotonde een nieuwe bushalte gerealiseerd voor bussen in zuidoostelijke richting. De bushalte wordt voorzien van blokmarkering als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder e van het RVV 1990 die over 18 meter afstand is aangebracht.

 •  

 • 8)

  Aanleggen fietsdoorsteek ter hoogte Wilhelminakade 20 t/m 29

  • a.

   Op Wilhelminakade wordt ter hoogte van Wilhelminakade huisnummer 20 t/m 29 een nieuwe fietsdoorsteek gerealiseerd tussen het fietspad ten zuiden van de Wilhelminakade en de supermarkt. Vanwege de nieuwe doorsteek wordt een extra bord verplicht fietspad - met daaronder bord OB502 – geplaatst teneinde het verplichte fietspad sluitend aan te duiden;

  • b.

   ter hoogte van de aansluiting van de fietsdoorsteek op de rijbaan wordt de voorrang geregeld middels het haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 dusdanig dat fietsers komende vanaf het fietspad voorrang verlenen aan bestuurders op de Wilhelminakade.

 

Dat de genoemde verkeersmaatregelen getroffen kunnen worden door het plaatsen en/ of verwijderen van borden B1, B6, D2, G11, L2 en L3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen en/ of verwijderen van haaientanden als genoemd in artikel 80 van het RVV 1990 dan wel het aanbrengen/ verwijderen van Voetgangersoversteekplaats markering als bedoeld in artikel 49, lid 2 van het RVV 1990 of het aanbrengen of verwijderen van blokmarkering als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder e van het RVV 1990.

Dat alle in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:

 

 • 1)

  Opheffen voorrangsweg kruispunt Wilhelminakade - Prinsesseweg

  Door middel van het verwijderen van borden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en haaientanden – op kruispunt Wilhelminakade – Prinsesseweg het bestaande voorrangskruispunt (van de voorrangsweg) en de bijbehorende haaientanden markering – inclusief het bord waarmee het verloop van de voorrangsweg is aangeduid – te verwijderen.

   

 •  

 • 2)

  Opheffen bestaande voetgangersoversteekplaats Prinsesseweg

  Door middel van het verwijderen van zebramarkering – en borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 – de bestaande Voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990 op Prinsesseweg direct ten noorden van de Wilhelminakade op te heffen.

   

 •  

 • 3)

  Opheffen bestaande bushaltes

 • a.

  Door middel van het verwijderen van bord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en het verwijderen van blokmarkering waarmee het verbod stil te staan zoals bedoeld in artikel 23 lid 1 onder e van het RVV 1990 is aangeduid – op Prinsesseweg de bushalte die direct ten noorden van de aansluiting met Wilhelminakade is gelegen op te heffen.

 • b.

  Door middel van het verwijderen van bord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en het verwijderen van blokmarkering waarmee het verbod stil te staan zoals bedoeld in artikel 23 lid 1 onder e van het RVV 1990 is aangeduid – op Wilhelminakade de bushalte die aan de overzijde van Wilhelminakade huisnummer 7/1 is gelegen op te heffen. 

 

 •  

 • 4)

  Aanleggen voetgangersoversteekplaats Prinsesseweg

 • a.

  Door middel van het aanbrengen van zebramarkering – en het plaatsen van borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 – een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van het RVV 1990, aan te leggen op Prinsesseweg op circa 20 meter ten noordwesten van de aansluiting met Wilhelminakade.

 • b.

  Door middel van het plaatsen van bord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de middengeleider, direct ten zuiden van de voetgangersoversteekplaats, een ‘gebod voor alle bestuurders om het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft’ (rechts) te plaatsen om verkeer op Prinsesseweg in noordwestelijke richting te geleiden langs de juiste zijde van de middengeleider. 

 •  

 • 5)

  Aanleggen fietsoversteken fietsrotonde

 • a.

  Door middel van het aanbrengen van borden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en haaientanden – op Prinsesseweg op circa 15 meter ten noordwesten van de aansluiting met de Wilhelminakade een fietsoversteek door middel van borden ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’, haaientanden, rood asfalt en blokmarkering aan te leggen dusdanig dat verkeer dat op Prinsesseweg dan wel Wilhelminakade rijdt voorrang dient te verlenen aan fietsers die over de fietsrotonde rijden.

 • b.

  Door middel van het aanbrengen van borden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en haaientanden – op Wilhelminakade op circa 15 meter ten noordoosten met de aansluiting op de Prinsesseweg een fietsoversteek door middel van borden ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’, haaientanden, rood asfalt en blokmarkering aan te leggen dusdanig dat verkeer dat op Prinsesseweg dan wel Wilhelminakade rijdt voorrang dient te verlenen aan fietsers die over de fietsrotonde rijden. 

 •  

 • 6)

  Aanleggen fietsverbinding tussen Wilhelminakade (west) en Herman Colleniusbrug

 • a.

  Door middel van het plaatsen van borden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 een tweerichtingen verplicht fietspad in te stellen tussen de Herman Colleniusbrug en het bestaande tweerichtingen verplichte fietspad aan de zuidzijde van de Wilhelminakade (west).

 • b.

  Door middel van het aanbrengen van haaientanden markering als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 nabij de aansluiting met de Herman Colleniusbrug de voorrang te regelen middels verkeerstekens dusdanig dat fietsers op de doorsteek voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die op Herman Colleniusbrug rijden.

 • c.

  Door middel van het aanbrengen van haaientanden markering als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 tussen de aansluiting van het tweerichtingen fietspad ten zuiden van Wilhelminakade (west) en de fietsrotonde de voorrang te regelen middels verkeerstekens dusdanig dat fietsers die de fietsrotonde verlaten voorrang verlenen aan fietsers die op het fietspad tussen de Herman Colleniusbrug en het fietspad ten zuiden van de Wilhelminakade (west) rijden.

 

 •  

 • 7)

  Aanleggen Bushaltes op Prinsesseweg

 • a.

  Door middel van het plaatsen van bord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en het aanbrengen van blokmarkering waarmee het verbod stil te staan zoals bedoeld in artikel 23 lid 1 onder e van het RVV 1990 is aangeduid over een afstand van 18 meter – op Prinsesseweg op circa 25 meter ten noordwesten van de fietsrotonde een nieuwe bushalte te realiseren voor bussen in noordwestelijke richting.

 • b.

  Door middel van het plaatsen van bord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en het aanbrengen van blokmarkering waarmee het verbod stil te staan zoals bedoeld in artikel 23 lid 1 onder e van het RVV 1990 is aangeduid over een afstand van 18 meter – op Prinsesseweg op circa 25 meter ten noordwesten van de fietsrotonde een nieuwe bushalte te realiseren voor bussen in zuidoostelijke richting.  

 •  

 • 8)

  Aanleggen fietsdoorsteek ter hoogte Wilhelminakade 20 t/m 29

 • a.

  Door middel van het plaatsen van bord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 – met daaronder bord OB502 – op Wilhelminakade, ter hoogte van de nieuwe fietsdoorsteek bij Wilhelminakade huisnummer 20 t/m 29 het tweerichtingen verplichte fietspad sluitend aan te duiden.

 • b.

  Door middel van het aanbrengen van haaientanden markering als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 ter hoogte van de aansluiting van de fietsdoorsteek op de rijbaan de voorrang te regelen middels verkeerstekens dusdanig dat fietsers komende vanaf het fietspad voorrang verlenen aan bestuurders op de Wilhelminakade.

 

Voor het ontwerp inclusief bebording zie de bijlage 'Ontwerp'

 

Bezwaar

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14050.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening.   

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

       

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp