Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2017, 37393Centraal Stembureau

Registratie aanduidingen politieke groeperingen

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 26 juni 2017 besloten op grond van artikel G 1 van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven:

  • 317. De Republikeinen

  • 318. Trots op Nederland (TROTS)

  • 319. Humanistische Partij Nederland

De Kiesraad heeft op 26 juni 2017 voorts op verzoek van de politieke groepering ‘VoorNederland’ op grond van artikel G 1, zevende lid, van de Kieswet besloten in het door de Kiesraad bijgehouden register voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de onder nummer 276 geregistreerde aanduiding ‘VNL (VoorNederland)’ te schrappen. Gelijktijdig is besloten om op grond van artikel 4, vijfde lid, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming het geregistreerde logo van de desbetreffende groepering te schrappen.

Eenieder wiens belang rechtstreeks bij het bovenvermelde besluit betrokken is, kan hiertegen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel G 5, eerste lid, van de Kieswet beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag, na dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is opgenomen, worden ingediend, Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden waarop het beroep rust, te bevatten. Indien beroep wordt ingesteld, is griffierecht verschuldigd.

’s-Gravenhage, 26 juni 2017

J.G.C. Wiebenga, voorzitter Kiesraad