Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2017, 37291Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplanHekendorp

Logo Oudewater

Kern Hekendorp

Burgemeester en wethouders van Oudewater maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad 20 april 2017 het bestemmingsplan “Hekendorp” heeft vastgesteld. NL.IMRO.0589.Hekendorp-VA01.

Het bestemmingsplan omvat de gehele kern Hekendorp. Bij de vaststelling zijn enkele ondergeschikte wijzigingen in het plan aangebracht.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 5 juli tot en met 15 augustus 2017, tijdens kantooruren, ter inzage in het stadskantoor. Verder is het bestemmingsplan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente Oudewater (www.oudewater.nl).

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zijn geen zienswijze over het ontwerp hebben ingediend, danwel belanghebbenden die bezwaar hebben tegen door de raad in het plan aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt kan gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het behandelen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening brengt de griffier van de Raad van State griffierecht (kosten) in rekening.

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn, naast een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Oudewater, 4 juli 2017