Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 37128

Gepubliceerd op 28 juni 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Aanpassing verkeersbesluit het instellen van stopverboden in de Prinses Irenestraat te Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

Kenmerk:Z-17-57938

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

 

gelet op:

de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat een bezwaar is binnengekomen op het verkeersbesluit Z-17-56313, het instellen van stopverboden in de Prinses Irenestraat vanaf de ventweg Beethovenstraat in westelijke richting tot aan de Minervalaan aan de noordzijde;

dat hier een kerk gelegen is en de parkeerdruk hier op de zondag erg hoog is, waardoor het voor de bezoekers van de kerk niet mogelijk is om hier een parkeerplaats te bemachtigen;

dat er op de zondag geen bouwwerkzaamheden zijn op dit gedeelte van de Prinses Irenestraat;

dat om gehoor te geven aan het bezwaar, het verkeersbesluit met nummer Z-17-56313 in te trekken en een nieuw verkeersbesluit te nemen met tijdvenster voor de stopverboden en wel maandag t/m zaterdag en dit dus op zondagen toe te staan om hier te mogen parkeren;

dat de Prinses Irenestraat een druk bereden straat is met een aantal scholen, kinderdagverblijf en een hotel;

dat de Prinses Irenestraat een smal profiel heeft wat in geval bij drukte regelmatig leidt tot opstoppingen/stremmingen omdat het verkeer niet kan passeren;

dat de Prinses Irenestraat gelegen is in de Zuidas;

dat de Zuidas druk bezig is met het ontwikkelen van dit gebied, zoals de verbouwing /vernieuwing van de Nationale Postcode Loterij en de fietsparkeergarage aan de vijfhoek;

dat de Prinses Irenestraat vanaf de Beethovenstraat in westelijke richting een bouwweg is;

dat aan de noordzijde van de Prinses Irenestraat tussen Beethovenstraat en de Minervalaan, en tevens aan de oostzijde van de westelijke ventweg Beethovenstraat hoek Prinses Irenestraat het aantal geparkeerde auto’s is toegenomen door het deels sluiten van P15;

dat hierdoor het bouwverkeer en het overige verkeer elkaar niet meer kunnen passeren wat gevaarlijke situaties met zich meebrengt;

dat dit opgelost kan worden door hier aan de noordzijde van Prinses Irenestraat tot aan de Minervalaan, en aan de oostzijde van de westelijke ventweg Beethovenstraat hoek Prinses Irenestraat een stopverbod in te stellen;

dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt;

om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

 

BESLUIT

1 a. door het verwijderen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 “verbod stil te staan” te verwijderen op de volgende

locaties; Prinses Irenestraat vanaf de ventweg Beethovenstraat in westelijke richting aan de

noordzijde tot aan de Minervalaan (verkeersbesluitnummer Z-17-56313 en besluitdatum

11-04-2017)

b. door het verwijderen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 “verbod stil te staan” te verwijderen op de volgende

locaties; Beethovenstraat aan de oostzijde van de westelijke ventweg tussen de Willem

Landrestraat en de Prinses Irenestraat (verkeersbesluitnummer Z-17-56313 en besluitdatum

11-04-2017)

2 a. door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 “verbod stil te staan” te plaatsen op de volgende

locaties; Prinses Irenestraat vanaf de ventweg Beethovenstraat in westelijke richting

aan de noordzijde tot aan de Minervalaan, met als tekst onderbord maandag t/m zaterdag

b. door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 “verbod stil te staan” te plaatsen op de volgende

locaties; Beethovenstraat aan de oostzijde van de westelijke ventweg tussen de Willem

Landrestraat en de Prinses Irenestraat, met als tekst onderbord maandag t/m zaterdag

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Stuur dit uiterlijk zes weken na de publicatie van het besluit in de Staatscourant naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

t.a.v. de afdeling Juridisch Bureau

Postbus 74019

1070 BA Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en telefoonnummer

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur

 

een kopie mee of noem het kenmerk van het besluit)

- de redenen van uw bezwaar

- de datum en handtekening

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit blijft dus gelden.

Is dit voor u nadelig en kunt u de afloop van de bezwaarprocedure niet afwachten? Dan kunt u, als u een bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,

Sector Bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW Amsterdam

Voor het indienen van dit verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl