Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2017, nr. 2017-0000096426, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de inhoud van het plan van aanpak bij overschrijding van een grenswaarde

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikelen 4.3, vijfde lid, en 4.16, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

Na artikel 4.19a van de Arbeidsomstandighedenregeling wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.19b. Inhoud plan van aanpak bij overschrijding van een grenswaarde

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 4.3, vierde en vijfde lid, of artikel 4.16, vierde en vijfde lid, van het besluit worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet per te realiseren stap van blootstellingsverlaging, in ieder geval opgenomen:

  • a. welke doeltreffende maatregelen zijn genomen om schade aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen zolang de grenswaarde wordt overschreden;

  • b. welke maatregelen gericht op blootstellingsverlaging in een zo kort mogelijke tijdsspanne worden genomen, waarbij de feitelijk te verwachten blootstelling wordt aangegeven alsmede het tijdstip waarop blootstelling onder de grenswaarde wordt gerealiseerd;

  • c. een onderbouwing dat de gehanteerde overschrijding van de grenswaarde, gezien de mate en de duur, niet tot onaanvaardbare effecten op de gezondheid van de werknemers leidt; en

  • d. een onderbouwing dat verdergaande maatregelen niet eerder dan in de voorgestelde fasering van de blootstellingsverlaging kunnen worden genomen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Met het besluit van 6 juni 2017 is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd in verband met verduidelijking bij het nemen van doeltreffende maatregelen indien sprake is van overschrijding van een grenswaarde (Stb. 2017, nr. 248).

Als de wettelijke grenswaarde voor gevaarlijke stoffen, waarbij in het Arbeidsomstandighedenbesluit onderscheid wordt gemaakt tussen gewone gevaarlijke stoffen (artikel 4.3) en kankerverwekkende of mutagene stoffen (artikel 4.16) in de praktijk niet haalbaar blijkt, dan moet de werkgever in een stappenplan (dat de verlaging van de blootstelling betreft) aangeven op welke termijn (door middel van een tijdpad) die grenswaarde voor hem wel haalbaar is. Het genoemde stappenplan vormt een onderdeel van het plan van aanpak, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), die met instemming van de medezeggenschap tot stand dient te komen. Gedurende de periode van realisatie van het stappenplan blijft de werkgever daarmee – door de uitvoering ervan als onderdeel van het plan van aanpak – voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Daarbij staat voorop dat het overschrijden van een wettelijke grenswaarde slechts een tijdelijke situatie kan betreffen en dat de gezondheid van de werknemers in de tussentijd wordt beschermd door passende beschermingsmiddelen toe te passen.

Het nieuwe artikel 4.19b van de Arbeidsomstandighedenregeling, gebaseerd op de artikelen 4.3, vijfde lid, en 4.16, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, betreft de nadere uitwerking van de punten die in het plan van aanpak aan de orde moeten komen. In het plan van aanpak zal door de werkgever, ook ten behoeve van de toezichthouder, geëxpliciteerd en beargumenteerd moeten worden welke technische of organisatorische maatregelen uiteindelijk ingevoerd zullen worden, waarom de noodzakelijke beheersmaatregelen nu nog niet genomen kunnen worden en op welke wijze de gezondheid van de werknemers in de tussentijd adequaat wordt beschermd. De punten die in ieder geval in het plan van aanpak aan de orde moeten komen staan in genoemd artikel. Zo nodig kan de blootstellingsverlaging tot onder de wettelijke grenswaarde in een aantal stappen, fasegewijs, worden gerealiseerd.

De beschreven aanpak is aangepast om duidelijker aan te geven wat er moet gebeuren als er sprake is van overschrijding van een grenswaarde. Dit geldt in principe ook voor gevallen waarin de door de werkgever zelf bepaalde grenswaarde (private grenswaarde) wordt overschreden.

Overigens kan, zoals ook in de nota van toelichting op genoemde wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit is aangegeven, een individueel plan van aanpak van een individuele werkgever, ook gebaseerd worden op een aanpak ontwikkeld op brancheniveau, die de individuele werkgever kan benutten voor zijn onderneming.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven