Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2017, 3669Ruimtelijke plannenGemeente Borger-Odoorn, 1e Exloërmond, Bestemmingsplan 1e Exloërmond, gewijzigd vastgesteld

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 15 december 2016 het bestemmingsplan 1e Exloërmond gewijzigd is vastgesteld. Tevens is een bijbehorende PlanMER ongewijzigd vastgesteld.

 

Het betreft een actualiseringsplan ter vervanging van een verouderd bestemmingsplan voor de kern 1e Exloërmond. De wijzigingen hebben betrekking op ingediende zienswijzen, aanpassing aan het Rijksinpassingsplan Windpark Drenthe en naar aanleiding van opmerkingen geplaatst door het college van gedeputeerde staten van Drenthe.

 

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken plus de PlanMER liggen met ingang van donderdag 26 januari 2017 tot en met woensdag 8 maart 2017 ter inzage.

 

Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.13BP0001-VG01 of in het Klantcontactcentrum.

 

*Tijdens de inzagetermijn kan een belanghebbende slechts beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als men:

  • -

    Een belanghebbende is, die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad

  • -

    Een belanghebbende is en kan aantonen dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

 

*Tijdens de inzagetermijn kan een belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen, zoals door de raad besloten, zonder dat er een zienswijze in de ontwerpfase van het bestemmingsplan bij de gemeenteraad is ingediend.

 

Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

 

Exloo, 24 januari 2017