Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertStaatscourant 2017, 36418OverigGemeente Mill en Sint Hubert – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp en verklaring van geen bedenkingen - Hogeweg 1 Langenboom

Logo Mill en Sint Hubert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

Voor: het wijzigen van gebruik en het plaatsen van reclame (zaaknr.: Z/17/004834)

Locatie: Hogeweg 1, 5453 SR Langenboom

(postcodegebied 5453)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de bijbehorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (afgegeven door de raad op 15 juni 2017) liggen met ingang van woensdag 28 juni 2017 tot en met dinsdag 8 augustus ter inzage. U kunt de ontwerpbeschikking inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Tijdens de ter inzage termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, postbus 7, 5360 AA Grave. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen richt u aan de Gemeenteraad van Mill en Sint Hubert, Postbus 7, 5360 AA Grave. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via team VVH, telefoonnummer 0486 477 277.

In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit dan wel de ontwerp verklaring van geen bedenkingen de zienswijze betrekking heeft. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht.