Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit PersoonsgegevensStaatscourant 2017, 36327Overig

Bekendmaking besluit inzake de intrekking van het besluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking Bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen; z2012-00471, Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) heeft bij besluit de rechtmatigheid van de verwerking Bureau Handhaving van de gemeente Nijmegen ingetrokken. Ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen hieronder het besluit en een kennisgeving van het ter inzage leggen van de stukken.

Op 30 september 2013 heeft de AP bij besluit de door de gemeente Nijmegen beschreven verwerking van persoonsgegevens (z2012-00471, Bureau Handhaving) rechtmatig bevonden. De AP heeft dit oordeel destijds mede gebaseerd op jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep1.

Op 13 september 20162 heeft de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) geoordeeld dat het gebruik van heimelijk cameratoezicht door gemeenten thans onvoldoende berust op een duidelijke en voorzienbare en met waarborgen omklede wettelijke grondslag.3

De AP concludeert op basis van deze uitspraak dat het verzamelen van persoonsgegevens door middel van heimelijk opgestelde camera’s in strijd is met artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het op deze wijze verzamelen van persoonsgegevens is derhalve niet langer toegestaan en daarmee heeft de eerder door de AP afgegeven rechtmatigheidsverklaring zijn rechtmatigheid verloren.

Gelet op het bovenstaande trekt de AP voornoemd besluit in.

Terinzagelegging van de stukken

Het besluit en de op het besluit betrekking hebbende stukken liggen totdat de beroepstermijn is verstreken, maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur ter inzage bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren, beroep instellen bij de rechtbank. Dit kan door middel van het indienen van een beroepschrift ter attentie van de Sector bestuursrecht binnen een termijn van zes weken. Een afschrift van dit besluit dient meegezonden te worden. De termijn vangt aan met ingang van de dag na deze bekendmaking in de Staatscourant.Bij het indienen van beroep is het van belang dat – ingevolge artikel 6:13 Awb – geen beroep kan worden ingesteld bij de rechter door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze (als bedoeld in artikel 3:15 Awb) naar voren heeft gebracht. Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep in stellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen zijn zienswijze zich richtte. Die beperking geldt niet voor zover in het definitieve besluit wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegde besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien onverwijlde spoed – gelet op de betrokken belangen – dat vereist kan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.


X Noot
1

CRvB 20-10-09, CBK1261, CRvB 11-11-08 BG4068.

X Noot
3

Het heimelijk gebruik van een camera kan in de onderhavige casus niet worden gebaseerd op artikel 53a, negende lid, van de WWB en evenmin op titel 5.2 van hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.