Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2017, 36192Ruimtelijke plannen“Oosterbierum – Konkelswei 10”, gemeente Franekeradeel

Logo Franekeradeel

Ontwerpbestemmingsplan “Oosterbierum – Konkelswei 10”, gemeente Franekeradeel 

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel brengen het bestemmingsplan “Oosterbierum – Konkelswei 10” als ontwerp in procedure.

 

Het perceel Konkelswei 10 ligt aan de noordzijde van Oosterbierum, middenin het glastuinbouwgebied. Op dit moment staat er vervallen bebouwing op het perceel. Het perceel is onlangs aangekocht. De nieuwe eigenaren willen het perceel gaan gebruiken om hier de bedrijfsactiviteiten van hun huidige loon- en aannemersbedrijf uit Tzummarum te vestigen. Op dit moment huren zij daar een loods. Het is de bedoeling om op het perceel Konkelswei 10 een nieuwe loods te bouwen en bestaande bebouwing te verwijderen of op te knappen. De boomgaard aan de noordkant van het perceel blijft behouden. Omdat volgens het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2013” uitsluitend glastuinbouw is toegestaan, moet voor dit perceel en voor deze ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.

 

Het zogenoemde planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPBUIKONKLSW102016-ONT1

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken

In verband met de verbouwing van het gemeentehuis kunt u terecht in de naast het gemeentehuis gelegen tijdelijke units. U kunt het ontwerpbestemmingsplan daar bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 ligt het bestemmingsplan voor u klaar.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.franekeradeel.nl (tabblad Wonen en werken en vervolgens via sub tabbladen Bouwen en wonen, Bestemmingsplannen, Ontwerp).

 Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan?Dan kunt u uw mening geven. Wij noemen dat een zienswijze. U leest hierna hoe een zienswijze kunt geven. 

Doet u dat uiterlijk 9 augustus 2017. U kunt op twee manieren reageren:

  • 1.

    in een brief;

  • 2.

    in een gesprek. 

U stuurt uw brief naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER. U heeft liever een gesprek? Dan kunt u bellen met de ambtenaar die het bestemmingsplan behandelt (14-0517, op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur). Met hem of haar kunt u een afspraak hiervoor maken.

 

Na beoordeling van eventuele zienswijzen zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht het bestemmingsplan worden vastgesteld, dan is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State. Met een publicatie in de Franeker Courant en in het digitale gemeenteblad en in de Staatscourant (via www.overheid.nl) brengen wij u tegen die tijd op de hoogte. U kunt alleen beroep instellen tegen de mogelijke vaststelling van het bestemmingsplan, als u een zienswijze heeft gegeven over het ontwerpbestemmingsplan.