Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2017, 3613Besluiten van algemene strekking

Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 januari 2017, 2017-0000005849, tot wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 1d, derde lid, en 1i, tweede lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen;

Maakt bekend:

ARTIKEL I

Het minimum overeengekomen loon per maand, genoemd in artikel 1d, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag, wordt voor 2017 vastgesteld op:

  • a. € 3.170,–, indien de kennismigrant de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt;

  • b. € 4.324,–, indien de kennismigrant dertig jaar of ouder is, en

  • c. € 2.272,–, indien de kennismigrant voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd onder de beperking ‘het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst’ op grond van artikel 3.42 van het Vreemdelingenbesluit 2000.

ARTIKEL II

Het minimum vaste brutoloon per maand, genoemd in artikel 1i, eerste lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag, dat de vreemdeling die houder is van een door de Minister van Veiligheid en Justitie afgegeven Europese blauwe kaart, dan wel van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf als bedoeld in artikel 1i, eerste lid, aanhef, ontvangt, wordt voor 2017 vastgesteld op € 5.066,–.

ARTIKEL III

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, de Directeur Arbeidsverhoudingen, M.P. Flier

TOELICHTING

Jaarlijks worden op grond van artikel 1d, derde lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen de bedragen van het loon, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, van dat artikel, dat ten minste moet worden betaald om als kennismigrant in Nederland tewerkgesteld te kunnen worden, gewijzigd aan de hand van het percentage waarmee het indexcijfer van de CAO-lonen over de maand oktober daaraan voorafgaand zoals gepubliceerd door het CBS, afwijkt van het indexcijfer waarop de laatste vaststelling van de bedragen is gebaseerd. Op basis van de CBS gegevens worden de bedragen met ingang van 1 januari 2017 met 1,98% verhoogd. De maandbedragen zijn exclusief vakantiebijslag.

Op grond van artikel 1i, tweede lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen wordt het brutoloon dat ten minste moet worden betaald aan vreemdelingen die houder zijn van een Europese blauwe kaart dan wel van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf als bedoeld in artikel 1i, eerste lid, aanhef, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, met het zelfde percentage gewijzigd. Ook dit bedrag is exclusief vakantiebijslag.

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De gewijzigde bedragen worden met terugwerkende kracht ingevoerd tot en met 1 januari 2017. Vanaf die datum worden de in deze bekendmaking vastgestelde bedragen reeds gehanteerd.

Deze bekendmaking vervangt de bekendmaking van 7 december 2016, 2016-0000257951, gepubliceerd in Staatscourant nr. 68598 van 16 december 2016.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, de Directeur Arbeidsverhoudingen, M.P. Flier