Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Krimpen aan den IJsselStaatscourant 2017, 36117VergunningenOpenbare bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Staccato 9a, gemeente Krimpen aan den IJssel

Logo Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken ingevolge artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 28 juni 2017 gedurende zes weken, de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor het verbouwen en veranderen van een voormalig schoolgebouw (kinderdagverblijf) tot één woning, het in gebruik nemen van het voormalige schoolplein tot tuin en het realiseren van een inrit(constructie) voor het perceel Staccato 9 a te Krimpen aan den IJssel, ter inzage ligt op het raadhuis.

 

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteit(en):

 • 1.

  Activiteit: “bouwen”.(artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo).

 • 2.

  Activiteit: “gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan” (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo)

 • 3.

  Activiteit: “uitwegen” (artikel 2.2, lid 1 onder d, van de Wabo)

   

 

Toelichting

 

Het project betreft het verbouwen en veranderen van een voormalig schoolgebouw (kinderdagverblijf) tot één woning, het in gebruik nemen van het voormalige schoolplein tot tuin en het realiseren van een inrit(constructie) voor het perceel Staccato 9 a te Krimpen aan den IJssel. Het project valt onder de categorieën waarvoor de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht heeft verklaard dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo. Bij de ontwerp omgevingsvergunning hoort geen exploitatieplan.

 

 

Indienen van zienswijzen

 

Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. U kunt de schriftelijke zienswijzen adresseren aan burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken bij het omgevingsloket van de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 14 0180.

 

 

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien, ook dan kunt u terecht bij het omgevingsloket van de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 14 0180.

Deze kennisgeving en de ontwerp vergunning zijn digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: http://www.krimpenaandenijssel.nl en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. NL.IMRO.0542.PBLGStaccato9a-on01. De kennisgeving is tevens gepubliceerd in de Staatscourant.

 

 

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel