Gemeente Dinkelland - Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Schotbroekweg 2, Denekamp”

Logo Dinkelland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2016 heeft vastgesteld:

het bestemmingsplan “Buitengebied, Schotbroekweg 2, Denekamp”.

Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van dagrecreatie bij het agrarisch bedrijf mogelijk.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 januari t/m 3 maart 2017 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BUIBPSCHOTBROEKWG2-0401 De directe link hiernaar is: NL.IMRO.1774.BUIBPSCHOTBROEKWG2-0401

Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep

Van 19 januari t/m 3 maart 2017 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. J. Koerselman van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd

 

Naar boven