Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 januari 2017, nr. 2028714, tot wijziging van de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3.4, vierde lid, van de Jeugdwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering wordt als volgt gewijzigd:

De bijlage, bedoeld in artikel 1 van de Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering, wordt vervangen door de bijlage zoals opgenomen bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

BIJLAGE REGELING NORMENKADER JEUGDBESCHERMING EN JEUGDRECLASSERING

TOELICHTING

Sinds de invoering van de Jeugdwet ligt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van jeugdbescherming en jeugdreclassering bij de gemeenten. Ingevolge artikel 3.2, eerste lid, van de Jeugdwet sluiten zij voor de uitvoering daarvan contracten af met gecertificeerde instellingen. Deze instellingen worden voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering getoetst tegen het normenkader dat als bijlage is opgenomen bij de onderhavige regeling. Dit normenkader is onderdeel van het certificatieschema dat de certificerende instelling gebruikt bij het certificeren van de instellingen.

Terzake het certificatieschema, waarvan het normenkader deel uitmaakt, zijn wijzigingsvoorstellen ontvangen van belanghebbenden, zoals gemeenten, gecertificeerde instellingen en cliënten, die allen zijn vertegenwoordigd in een commissie van belanghebbenden. Daarop is besloten om deze wijzigingsvoorstellen over te nemen. Wat betreft het normenkader zien de wijzigingen op het erbij betrekken van het Jaardocument jeugdzorg, het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), het Master Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen, alsook de implementatie van een risicoanalyse op de processen omtrent jeugdbescherming en jeugdreclassering en op de processen rond de competenties van professionals. Voor de specifieke wijzigingen omtrent het certificatieschema, waarvan het normenkader onderdeel is, wordt verwezen naar de toelichting bij het Besluit tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet van 17 januari 2017.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Naar boven