Gemeente Dinkelland - Vastgesteld bestemmingsplan en vastgesteld beeldkwaliteitplan “Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen”

Logo Dinkelland

Vastgesteld bestemmingsplan“Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen”.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2016 heeft vastgesteld:

 • -

  het bestemmingsplan “Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen”.

Het bestemmingsplan heeft tot doel om de realisatie van twee rood voor rood-woningen mogelijk te maken.

Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn:

 • 1.

  Verbeelding

  • -

   Op de verbeelding is het bouwvlak voor de woning van kavel drie ca. 15 meter naar de noordelijke richting verschoven;.

  • -

   Het bestemmingsvlak “Wonen“ van kavel drie wordt eveneens opgeschoven naar de noordkant, zodat aan de zuidzijde van kavel drie niet het bijbehorende bouwwerk kan worden gebouwd, door deze aanpassing zal eveneens de bestemming “Bos“ worden aangepast.

 • 2.

  Planregels

  • -

   De planregels zijn dusdanig aangepast dat de mogelijkheden voor bedrijven/beroepen aan huis en verblijfsrecreatie zijn geschrapt.

 • 3.

  Bijlage 1 (het inrichtingsplan d.d. januari 2014) is vervangen door de gewijzigde versie van juli 2016

  • -

   Aanpassing inrichtingsplan:

   • Kavel drie is opgeschoven naar het noorden, zodat het bijgebouw niet aan de zuidkant gebouwd kan worden. De afbeeldingen in het inrichtingsplan zijn hierop aangepast.

   • De optie voor bedrijven en beroepen aan huis, en verblijfsrecreatie, gaan uit de regels van het bestemmingsplan. De tekst die hierover in het inrichtingsplan stond is daarom ook verwijderd.

 • 4.

  Toelichting

  • -

   In hoofdstuk 2.2 is afbeelding 7 vervangen door de afbeelding opgenomen in het gewijzigde inrichtingsplan (d.d. juli 2016).

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 januari t/m 3 maart 2017 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.1774.BUIBPGAMMELKERESWG-VG01. De directe link hiernaar is:

www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1774.BUIBPGAMMELKERESWG-VG01 .

Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep

Van 20 januari t/m 3 maart 2017 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door:

 • -

  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 • -

  belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld beeldkwaliteitplan “Erf Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen

 

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat naast het vastgestelde bestemmingsplan “Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen” ook door de raad is vastgesteld:

 • -

  het beeldkwaliteitplan “Erf Gammelkeresweg 6-8”.

Tegen het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het beeldkwaliteitsplan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat de nokhoogte voor kavel 3 is verlaagd naar 9 meter.

Ter inzage

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan “Gammelkeresweg 6-8 te Deurningen” ter inzage vanaf 20 januari t/m 3 maart 2017. Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

Waarom een beeldkwaliteitsplan?

In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen.

 

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Thea Snoeijink van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Naar boven