Provincie Zeeland - Verkeersbesluit voor provinciale weg Grens Noord Brabant – Stavenisse (N286)

Logo Zeeland

Vaststelling maximumsnelheid 60 km/h op gedeelte hoofdrijbaan van km 23,970 tot km 26,000 (zonebepaling).

 

Middelburg, : 20 juni 2017

Corsanummer : 17007964

Afdeling : Beheer en Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg Grens Noord Brabant – Stavenisse (N286);

Vaststelling maximumsnelheid 60 km/h op gedeelte hoofdrijbaan van km 23,970 tot km 26,000 (zonebepaling).

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N286 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

In de Programma-uitwerking Verkeer en Vervoer 2017-2019, behorende bij het Mobiliteitsplan Zeeland, is in samenspraak met de Zeeuwse wegbeheerders een zogenoemd wegencategoriseringsplan opgesteld. Deze categorisering heeft als doel een toekomstbestendig weggennet voor Zeeland te creëren. Om tot dit netwerk te komen, is een aantal uitgangspunten gehanteerd. Hierbij is onder andere gekeken naar inwoneraantallen (kernen), verkeersintensiteiten, omvang verblijfsgebieden en reisduur.

In de wegencategorisering is de N286 gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg met een gehandhaafde maximum snelheid van 80 km/h. Deze is als zodanig benoemd om met name de ontsluiting van Stavenisse en omstreken te kunnen waarborgen.

Idealiter zou een weg in deze categorie volgens landelijke richtlijnen uitgerust moeten zijn met een vrijliggend fietspad en een parallelstructuur. De uitritten van aangrenzende erven en zijwegen sluiten dan niet rechtstreeks aan op de hoofdrijbaan, maar op de naastgelegen parallelweg(en). Kruispunten op de hoofdrijbaan zijn bij voorkeur uitgevoerd in de vorm van rotondes c.q. een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast is er een gewenst breedteprofiel en bijbehorende wegmarkeringen voor dergelijke wegen. Lijnbussen halteren op speciaal daarvoor uitgeruste haltekommen.

De huidige inrichting van de N286 voldoet op verschillende plaatsen niet aan de inrichtingseisen van een gebiedsontsluitingsweg. Bij besluit van 5 augustus 2004, nummer 0402578, afdeling Beheer, dictum sub. 2, is voor het gedeelte van de hoofdrijbaan, in beide richtingen tussen km 25.100 en km 26.000 een maximum snelheid van 60 km/h ingesteld. Dit is gedaan vanwege verkeersveiligheids-overwegingen in verband met de bochtige weg aldaar. De inrichting van de weg voorafgaand aan dit gedeelte voldoet niet aan de eerder genoemde eisen die landelijk aan een gebiedsontsluitingsweg worden gesteld. De weg is te smal, heeft niet de juiste markering, ligt op verschillende plaatsen op een dijk en heeft erg veel aansluitingen direct op de weg (aangrenzende erven en zijwegen). Door ruimtegebrek ligt het fietspad van km. 24.800 tot km. 24.950 aangrenzend aan de weg zonder afscheiding en de bebouwing staat tegen het fietspad aan. Hierdoor is er voor de auto geen uitwijkmogelijkheid / ruimte om te corrigeren zonder op het fietspad terecht te komen. En hoe hoger de snelheid, des te meer ruimte gewenst is. Ter hoogte van deze bebouwing bevindt zich aan beide zijden een bushalte waar de bus op de rijbaan halteert. Vanuit verkeersveiligheid is het niet gewenst dat een bus halteert op de weg waar 80 km/h gereden wordt. De automobilist heeft meer tijd/ruimte nodig om tot stilstand te komen. Het weggedeelte van km. 23.210 tot km. 25.100 kent in z'n totaliteit circa 45 (erf)aansluitingen die allemaal aansluiten op de hoofdrijbaan. Voor uitritten aan de noordoostkant van de weg houdt dat in dat weggebruikers ook het fietspad moeten kruisen voordat ze de hoofdrijbaan op kunnen rijden. Een extra gevaar is dat het een fietspad betreft waar in twee richtingen over gereden wordt. Deze conflictpunten zijn allemaal (potentiële) gevarenpunten.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en op verzoek van direct aanwonenden is gezocht naar een oplossing voor bovenstaande situatie. Daarin zijn diverse mogelijkheden afgewogen. Eén optie zou zijn om de weg dusdanig in te richten dat deze voldoet aan de richtlijnen van een gebiedsontsluitings-weg. Daarvoor is ruimte nodig; de weg dient dan verbreed te worden en uitgerust te worden met (een) vrijliggend(e) fietspad(en) en parallelweg(en). Tevens zal de bus niet meer op de rijbaan, maar op speciaal daarvoor uitgeruste haltekommen moeten halteren. Het behouden van de bushaltes is gewenst en in het belang van de omwonenden. Dagelijks stappen hier 10 tot 15 scholieren op. Deze maatregelen zijn gezien de beperkte ruimte in verband met de bestaande aangrenzende bebouwing niet mogelijk en geen reële optie. Gezien het feit dat de ombouw van de huidige weg naar een gebiedsontsluitingsweg volgens de huidige richtlijnen, op relatief korte termijn, om fysieke, financiële en planologische redenen, niet tot de mogelijkheden behoort is gezocht naar maatregelen om de veiligheid ter plaatse toch te verbeteren.

Een andere, relatief eenvoudige en op dit moment haalbare optie, is het verlagen van de maximum snelheid. Gebleken is dat de kans op ongelukken en/of de ernst daarvan kan worden teruggebracht als de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer op de hoofdrijbaan ter plaatse van gevarenpunten, zoals hierboven benoemd, in beide richtingen wordt verlaagd. Bij een lagere snelheid heeft de weggebruiker onder andere meer (reactie)tijd om eventuele fouten te corrigeren.

Op basis van verkeersveiligheid, de principes van Duurzaam Veilig en een bijpassende inrichting van de weg zou het gewenst zijn op het weggedeelte, van km 23,210 tot km 26,050 een snelheidslimiet van 60 km/h in te stellen. Echter na overleg met de gemeente Tholen en de Stichting Stavenisse Actief is er, gelet op de bereikbaarheid en ontsluiting van Stavenisse, thans voor gekozen bedoelde maatregel te laten gelden tussen km 23,970 tot km 26,000.

Op de ter plaatse aansluitende wegen van het Waterschap Scheldestromen (de Koekoeksweg, de Tweede Dijk, de Haakweg, de Keizersweg, de Weelweg en de Jan Karelsweg) geldt een zoneregeling van 60km/h. Daarom is er in het kader van eenduidigheid en uniformiteit, voor gekozen een 60 km/h zone in te stellen op voornoemd weggedeelte van de N286. Dit is overzichtelijker en duidelijk(er) voor de weggebruiker, hetgeen kan bijdragen aan (het verhogen van) de verkeersveiligheid.

Met deze maatregel wordt geprobeerd zowel de verkeersveiligheid van de weggebruiker en aanwonenden als de bereikbaarheid en ontsluiting van Stavenisse en omstreken zoveel als mogelijk te borgen.

Als gevolg van vorenstaande dient het voornoemde verkeersbesluit van 2004 te worden ingetrokken.

Aanvullende maatregelen

Het treffen van bijpassende fysieke maatregelen is noodzakelijk en gelet op de kosten haalbaar.

Om de zonebepaling en bijbehorende bebording kracht bij te zetten, zullen ook fysieke maatregelen getroffen worden in de vorm van vier verkeersplateaus. Hiervoor zal budget worden toegekend. Deze plateaus worden gerealiseerd ter hoogte van km 23970, km 24,340, km 25000 en km 25,980. De plateaus worden zodanig gesitueerd dat aanwonenden hiervan geen hinder zullen ondervinden. De zoneborden worden, volgens de CROW-richtlijnen, geplaatst bij de plateaus op het begin en het einde.

Voornoemde maatregel is weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening met Corsanummer: 17007965 (N286 Snelheden Stavenisse – Sint Maartensdijk).

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregel strek tot de volgende in artikel 2 van de

Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

Lid 1, sub. a.: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Lid 1, sub. b.: het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Lid 1, sub. c.: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzende wegbeheerder, te weten het Waterschap Scheldestromen.

Zoals hiervoor al aangegeven is voorts overleg gevoerd met de gemeente Tholen en de Stichting Stavenisse Actief.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

b e s l  u i t e n wij:

 

  • 1.

    Door plaatsing van de verkeersborden A1-60-ZB en A2-60-ZE van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), voor de hoofdrijbaan van de provinciale weg Grens Noord-Brabant – Stavenisse (N286), van km 23,970 tot km 26,000, in beide richtingen, een zone in te stellen waarvoor een maximumsnelheid van 60 km/h geldt;

  • 2.

    in te trekken het besluit van 5 augustus 2004, Nummer 0402578, afdeling Beheer, voor zover het betreft het dictum sub. 2; waarbij een maximumsnelheid is vastgesteld van 60 km/h voor de hoofdrijbaan van voornoemde provinciale weg, van km 25.100 tot km. 26.000;

  • 3.

    dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

  

Gedeputeerde Staten,   

 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

 

A.W. Smit, secretaris

  

Mededeling

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

mevrouw L.C. van Sluijs, afdeling Mobiliteit en Samenleving, telefoonnummer: 0118-631582;

de heer M.W. Verkaart, afdeling Planvorming en Realisatie, telefoonnummer: 0118-631464 of

06-28904169;

de heer A. Welleman, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 0118 – 631431 of 06-28904004;

mevrouw A. Caljouw, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 0118 - 631571.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:

Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

 

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.  

 

Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via http://loket.zeeland.nl/bezwaar/bezwaar.

 

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Naar boven